Pierwsze zarzuty w sprawie pożarów i składowania odpadów w Kamieńcu

Prokuratura Okręgowa w Słupsku w sprawie pożarów oraz składowania odpadów w Kamieńcu, przedstawiła Dariuszowi Z. (lat. 44) zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym składowania zmieszanych odpadów tekstylnych będących odpadami palnymi stanowiących zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

Podejrzany Dariusz Z. to mieszkaniec Środy Wielkopolskiej oraz osoba, która faktycznie zajmowała się prowadzeniem firmy, do której należało ujawnione w sprawie składowisko, a więc jest osobą, która faktycznie odpowiedzialna jest za nielegalne składowanie odpadów tekstylnych w Kamieńcu.   

Przedstawiony Dariuszowi Z. zarzut popełnienia przestępstwa wiąże się z ujawnionym w Kamieńcu pod Lęborkiem nielegalnym składowiskiem używanej odzieży, gdzie jak ustalono nadal składowane są odpady tekstylne w ilości nie mniejszej niż 17 770 064 kg (ponad siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt ton). Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika także, że odpady te są składowane piętrowo, w workach z tworzywa sztucznego oraz w workach typu big-bag. Ze względu na ich ilość, skład chemiczny, warunki i sposób składowania, brak prewencji przeciwpożarowej,  położenie i charakter nieruchomości, na której są one składowane, mogło to stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. W związku z powyższym uznano, że Dariusz Z. działając w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych polegających na składowaniu odpadów w sposób i w warunkach opisanych wyżej, przy stwierdzonych ich właściwościach fizykochemicznych, sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia mającego postać pożaru i rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub parzących,  zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, czym działał na szkodę Gminy Cewice.

Dariusz Z. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, po czym odmówił złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Wobec tego podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności polegającej na składowaniu, zbieraniu i transporcie odpadów, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 30 000 PLN.

Dariusz Z. był uprzednio karany sądownie za popełnienia przestępstwa karno-skarbowego na karę grzywny. Za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara nawet do  10 lat pozbawienia wolności.

W sprawie w dalszym ciągu na bieżąco realizowane są czynności procesowe zaplanowane przez prokuratora, w tym przesłuchania kolejnych świadków oraz gromadzone są dokumenty związane z procederem nielegalnego składowania odpadów. Z uzyskanych w sprawie opinii  biegłego z zakresu pożarnictwa wynika, iż prawdopodobną przyczyną pożarów w kilkunastu przypadkach było podpalenie. W kontekście pozostałych pożarów kwestia ewentualnego podpalenia weryfikowana jest w oczekiwanej przez prokuratora uzupełniającej opinii biegłego z zakresu pożarnictwa. W niniejszym śledztwie ustalane będą także okoliczności związane z ostatnim pożarem jaki miał miejsce na składowisku w Kamieńcu na przełomie października i listopada tego roku.

Termin śledztwa w sprawie upływa w dniu 31 grudnia 2023r., jednakże w chwili obecnej prokurator nie może wykluczyć, iż zostanie ono przedłużone na kolejny oznaczony okres czasu, w celu realizacji kolejnych czynności postępowania. 

Do tej pory w sprawie  nie zdołano ustalić osoby lub grupy osób, które odpowiedzialne są za zaistniałe podpalenia nielegalnie składowanej w Kamieńcu używanej odzieży. 

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

Exit mobile version