W dniach 23-26 września 2008 r. KW PSP w Poznaniu wspólnie z KP PSP w Pile, zorganizowała na terenie powiatu pilskiego obóz szkoleniowy dla Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Konina, Kościana, Kalisza oraz Piły. Podczas zgrupowania omówiona została organizacja ratownictwa wodno-nurkowego na terenie województwa wielkopolskiego.

W ćwiczeniach uczestniczyło 25 nurków pracujących w Państwowej Straży Pożarnej. Zgrupowanie połączone ze szkoleniem, było znakomitą okazją do omówienia i ustalenia wzorcowych procedur związanych z realizacją prac podwodnych przez strażaków – nurków.

I DZIEŃ :

[galeria=1,prawa]W pierwszym dniu zgrupowania strażacy zapoznali się z budowlami hydrotechnicznymi na rzece Noteć. Na uregulowanym odcinku rzeki, zaliczanej do szlaku żeglownego, cztery łodzie motorowe pokonały dwie śluzy wodne: Nowe i Walkowice.

Strażacy – nurkowie zapoznali się z zasadami przeprawy jednostek pływających przez śluzy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące oznakowanie śródlądowej drogi wodnej. Pierwszy dzień zakończył się zajęciami szkoleniowymi podczas których omówione zostały uprawnienia strażaków w zakresie sterowania łodziami motorowymi po drogach śródlądowych oraz wymagania dla ratowniczych łodzi motorowych, które w myśl przepisów określane są jako małe statki do 20 metrów.

Nurkowie wymienili się doświadczeniami, omówili charakterystyczne akcje prowadzone w minionych latach na rzekach w województwie wielkopolskim. Podczas spotkania wypracowane zostały standardy postępowania podczas działań ratowniczych na rzekach.

II DZIEŃ:

[galeria=3,lewa]Wypracowane zasady i standardy postępowania, wykorzystane zostały podczas realizacji założeń praktycznych pod wodą na rzece Gwda w Pile. Nurkowie metodą wahadłową, asekurowania z łodzi motorowych, przeszukiwali dno rzeki. Każde nurkowanie poprzedzone zostało odprawą podczas której nurkowie zapoznali się z zadaniami do wykonania, oraz z oceną ryzyka zawodowego związanego z założonym zadaniem. Każde nurkowanie zabezpieczone zostało przez zespół ratownictwa medycznego.

Po zapadnięciu zmierzchu nurkowie rozpoczęli przygotowania do nurkowania nocnego na jeziorze Płotki. Podczas ćwiczeń nurkowie wykorzystali sprzęt oświetleniowy będący na wyposażeniu jednostek specjalistycznych grup wodno – nurkowych, oraz przepłynęli pod wodą wcześniej przygotowaną i omówioną 300 metrową trasę.

Na wyznaczonym odcinku nurkowie napotkali zatopione obiekty w postaci platformy, łodzi i samochodu osobowego. Przeprowadzone ćwiczenie, umożliwiło w praktyce sprawdzenie stopnia przygotowania nurków w zakresie realizacji zadań bezpośrednio pod wodą w porze nocnej.

III DZIEŃ:

W trzecim dniu bezpośrednio po odprawie z wszystkimi nurkami, rozpoczęły się przygotowania do realizacji zadań związanych z podnoszeniem zatopionych przedmiotów z wykorzystaniem idrodyn.

Podnoszone przedmioty o wadze od 50 kg do 200 kg przemieszczone zostały na głębsze i płytsze części akwenu. Ćwiczenia w znakomity sposób zobrazowały zmiany położenia podnoszonych przedmiotów co miało bezpośredni związek ze zmianą ciśnienia i objętości na różnych głębokościach. Wykorzystanie przez nurków przewodowej łączności podwodnej umożliwiło realizację zadań przekazywanych bezpośrednio z brzegu przez instruktora.

Strażacy nurkowie odwiedzili najgłębsze miejsce na jeziorze Płotki. Nurkowanie na głębokość 20 metrów było okazją omówienia przystanków dekompresyjnych których należy przestrzegać przy nurkowaniach długich i głębokich.

[galeria=6,lewa]W trakcie prowadzonych ćwiczeń dwukrotnie ogłoszony został alarm o „wypadku nurkowym”. Czynności ratownicze podjęte podczas ćwiczeń przez poszczególnych nurków, wykazały wysokie kwalifikacje nurków, zarówno w zakresie procedur ratowniczych jak i obsługi sprzętu nurkowego i medycznego.

[galeria=5,prawa]Po pracowitym dniu, nurkowie spotkali się z psychologiem z KW PSP w Poznaniu. Podczas zajęć omówione zostały zagrożenia występujące&podczas pracy pod wodą. Nurkowie omówili najtrudniejsze akcje&w minionym roku.&Każdy nurek wypełnił anonimową ankietę, na podstawie której przygotowywane zostaną kolejne spotkania.

IV DZIEŃ:

[galeria=7,lewa]Ostatni dzień wykorzystany został do powtórzenia wybranych czynności realizowanych na powierzchni – akcja ratownicza, oraz pod wodą – podnoszenie przedmiotów z dna oraz wykorzystanie łączności podwodnej. W trakcie czterech dni zgrupowania, wyznaczona grupa nurków przeprowadziła ćwiczenia aplikacyjne dotyczące postępowania podczas wypadku nurkowego. Owocem ćwiczeń aplikacyjnych było opracowanie procedury ratowniczej, która po konsultacjach i akceptacji przełożonych, wprowadzona zostanie jednolicie w każdym powiecie województwa wielkopolskiego.

Zgrupowanie wielkopolskich nurków umożliwiło wymianę cennych doświadczeń w zakresie ratownictwa wodno – nurkowego. Nurkowie&z poszczególnych grup wykonywali wspólnie wszystkie zadania pod wodą.&Wszyscy wrócili do macierzystych jednostek z bagażem kolejnych doświadczeń i umiejętności.

ŹRÓDŁO: KW PSP Poznań

o autorze

Redakcja