W Dzienniku Ustaw RP pojawiło się długo oczekiwane nowe rozporządzenie MSWiA  w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Jest kilka ważnych zmian. Po pierwsze, liczba dni publikacji ogłoszenia o naborze zostanie wydłużona z 10 do 14 dni.

Po drugie, zmieni się proces przyjmowania dokumentów. W wyznaczonym terminie kandydat składa tylko podanie i życiorys, jeśli zostanie zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej przekazuje kserokopie wymaganych dokumentów i zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych, o ile jest członkiem OSP.

Po trzecie, ustalona została kolejność etapów postępowania: ocena dokumentów, test sprawności fizycznej, sprawdzian braku lęku wysokości (jeśli umieszczono w ogłoszeniu), sprawdzian z pływania (jeśli umieszczono w ogłoszeniu), test wiedzy (jeśli umieszczono w ogłoszeniu), test kompetencyjny (jeśli umieszczono w ogłoszeniu), ocena złożonych dodatkowych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

Po czwarte, podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

  • autoprezentacja, w której kandydat będzie przedstawiał motywację do służby w PSP oraz swoje słabe i mocne strony,
  • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi,
  • wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,
  • szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia.

Każdy członek komisji będzie odrębnie oceniał kandydata, za każdy element rozmowy będzie mógł przyznać maksymalnie 10 punktów, teraz to 12, 5 pkt.

Po piąte, wprowadzono nowy test sprawności fizycznej, możliwy do przeprowadzenia niezależenie od pory roku i panujących warunków pogodowych. Ma mierzyć trzy podstawowe cechy – siłę, szybkość i wytrzymałość.

Dla kandydatów, którzy będą brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych test składa się z podciągania na drążku, biegu po kopercie i próby wydolnościowej. Usunięto części dotyczące biegania na 50 i 1000 metrów.

Jeśli dana komenda poszukuje kandydata na stanowisko nie związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych dla mężczyzn obowiązuje powyższy test, dla kobiet test składa się z rzutu piłką lekarską, biegu po kopercie i próby wydolnościowej.

Test jest zaliczony w przypadku zaliczenia trzech prób oraz uzyskania co najmniej 55 pkt – mężczyźni, 45 pkt – kobiety. Wynik pozostaje ważny przez 6 miesięcy i może być wykorzystany w innym postępowaniu kwalifikacyjnym

Pływanie  lub sprawdzanie lęku wysokości zależy od tego czy zostało umieszczone w ogłoszeniu.

Po szóste, zmodyfikowano system punktacji. Jeśli kandydat posiada ukończone szkolenie podstawowe przeprowadzone według programu z 17 listopada 2015 r. otrzyma 15 punktów. Pięć punktów przyznane będzie za ukończenie liceum ogólnokształcącego lub techników w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Kolejne pięć punktów jeśli dana osobowa uzyskała kwalifikacje ratownika zgodnie z ustawą o PRM z 2006 r.

Zmieniono punkty dotyczące wyszkolenia w OSP:

ukończone szkolenie podstawowe – 5 pkt,
ukończone szkolenie podstawowe + szkolenie z ratownictwa technicznego – 10 pkt,
ukończone szkolenie podstawowe + szkolenie z ratownictwa technicznego + szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach – 15 pkt.

‘Rozbito’ kategorie prawa jazdy: C – 5 pkt, C+E – 10 pkt, D – 5 pkt.

Rozporządzenie weszło w życie 6 kwietnia.

Ważne. W trwających lub niezakończonych postępowaniach nie stosuje się nowych przepisów.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl