Nowy rząd, który jest tworzony przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie proponuje wiele ciekawych zmian dotyczących Państwowej Straży Pożarnej oraz w bezpieczeństwie publicznym. W tym programie czytamy:

Bilans ponad sześciu lat rządów PO-PSL w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego jest zdecydowanie negatywny. System zarządzania tą sferą uległ dezintegracji, a poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli osłabło. Rząd praktycznie uchyla się od odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli, zwłaszcza mieszkających na wsi i w małych miastach. Podział resortu spraw wewnętrznych i administracji na dwa pogłębił chaos kompetencyjny (nie przyniosło to zresztą zapowiadanego postępu informatyzacji, natomiast na jaw wychodzą kolejne afery korupcyjne w tej dziedzinie). Stanowiska kierownicze i dowódcze w służbach mundurowych zajmują osoby coraz mniej kompetentne. Do chaosu i destabilizacji w służbach mundurowych przyczyniły się też nieodpowiedzialne decyzje rządu dotyczące odbierania uprawnień funkcjonariuszom tych służb mundurowych.

Ekipa Donalda Tuska ograniczyła przyjęty w 2007 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości program modernizacji służb mundurowych – zmniejszono nakłady i znacznie wydłużono czas realizacji programu. Z zagwarantowanych na lata 2005–2007 wydatków na modernizację Policji i innych służb mundurowych w kwocie 6,3 mld zł rząd PO-PSL „zaoszczędził” ponad 500 mln zł. Oszczędza się także na bieżących wydatkach; komendy powiatowe Policji i Państwowej Straży Pożarnej borykają się nawet z brakiem pieniędzy na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na szkolenia i wypłatę należności za godziny nadliczbowe.

Na masową skalę zlikwidowano posterunki Policji w wielu wsiach i małych miastach. Z 817 posterunków Policji funkcjonujących w 2007 roku do końca 2013 roku przestało istnieć 817 posterunków policji. Likwiduje się także placówki, a nawet całe oddziały Straży Granicznej, czego przykładem jest los Karpackiego Oddziału SG. Pojawiły się plany likwidacji placówek na wschodnich granicach Polski, stanowiących zewnętrzną granicę Unii Europejskiej i NATO, a nawet koncepcje całkowitego rozwiązania Straży Granicznej jako odrębnej formacji i włączenia jej do struktur Policji.

Dowodem lekceważenia przez rząd Donalda Tuska podstawowej wartości, jaką jest bezpieczeństwo powszechne, jest niewydolność Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz bałagan i opóźnienia przy wdrażaniu europejskiego numeru alarmowego 112 i budowie centrów powiadamiania ratunkowego. Z początkiem 2014 roku rząd ogłosił swój sukces w postaci rzekomego „pełnego wdrożenia numeru 112”, jednak w rzeczywistości nie istnieją nadal w województwach centra powiadamiania ratunkowego, które by odpowiadały wymaganiom technicznym i zapewniały pełną funkcjonalność systemu, aby możliwe było szybkie i profesjonalne kierowanie odpowiednich sił i środków na miejsce tragicznych zdarzeń. W raporcie pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku stwierdzono, że numer 112 w Polsce „działa jedynie prowizorycznie”.

Państwowa Straż Pożarna

PSP jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowi lar krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jako publiczna służba ratownicza zachowa państwowy charakter i będzie nadal nansowana z budżetu państwa. Prawo i Sprawiedliwość stanowczo sprzeciwia się planom jej podporządkowania samorządowi terytorialnemu. Wiele zagrożeń, jakim musi stawiać czoła ta służba, przekracza granice podziału administracyjnego. Dzięki centralnemu zarządzaniu jest możliwe utrzymanie wysokich i jednakowych w całym kraju standardów dyspozycyjności, wyszkolenia oraz wyposażenia w sprzęt ratowniczy. Podporządkowanie struktur publicznej służby ratowniczej jednostkom samorządu terytorialnego oznaczałoby nie tylko jej dekompozycję, lecz także uzależniałoby kondycję jej poszczególnych ogniw od zasobności i priorytetów jednostek samorządu. Zachowamy natomiast prawne możliwości do nansowania Państwowej Straży Pożarnej przez samorząd stosownie do miejscowych potrzeb.

Funkcjonariuszom PSP zostanie zagwarantowana pełna rekompensata za czas służby w godzinach ponadwymiarowych, uzasadnionej udziałem w akcjach ratowniczych. Natomiast strażacy ochotnicy z wieloletnim stażem służby w ochotniczych strażach pożarnych otrzymają dodatek do emerytury lub renty.

Państwowy System Ratowniczy

Za konieczne uważamy zbudowanie powszechnego, jednolitego, państwowego systemu ratowniczego, którego jednym z zasadniczych elementów pozostanie Państwowa Straż Pożarna. W tym celu przekształcimy krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zintegrowany krajowy system ratowniczy, obejmujący wszystkie dziedziny ratownictwa. Doprowadzimy do uporządkowania wzajemnych relacji między poszczególnymi służbami oraz kompetencji w sprawach dowodzenia działaniami ratowniczymi we wszystkich obszarach ratownictwa. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach ratownictwa będzie Komendant Główny PSP, a nadzór nad systemem będzie sprawował Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W nowym programie modernizacji służb mundurowych będą przewidziane środki nansowe na dostosowanie struktury sprzętu ratowniczego i szkolenia ratowników do aktualnej siatki zagrożeń występujących na terenie naszego kraju. Powstanie pełnowymiarowy szpital polowy, spełniający bardzo ważną funkcję w czasie klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych. Obecnie służby ratownicze nie posiadają takiego szpitala.

Elementem krajowego systemu ratowniczego będą reaktywowane zakładowe służby ratownicze i zakładowe straże pożarne w przedsiębiorstwach przemysłowych, w których występuje zagrożenie awariami niebezpiecznymi dla ludności i środowiska naturalnego.

Przywracając rządowy charakter zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcję Szefa Obrony Cywilnej Kraju powierzymy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości będzie zapewnienie pełnej funkcjonalności europejskiego numeru alarmowego 112 wraz z centrami powiadamiania ratunkowego (CPR) jako niezwykle ważnych instrumentów w systemie ratowniczym i zarządzaniu kryzysowym. Rozwiązanie to, pod rządami Donalda Tuska wielokrotnie odraczanie, będzie umożliwiać szybkie kierowanie niezbędnych sił na miejsce zdarzenia oraz sprawne działanie służb ratowniczych i służb porządku publicznego.

Źródło: Program Prawo i Sprawiedliwość

Foto: PiS

 

o autorze

Redakcja