28 listopada 2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu Państwowej Straży Pożarnej pn. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”. Umowę podpisał komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW Krystian Szczepański.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 199 922 307,75 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności to 169 933 961,58 PLN.

24 lutego 2014 r. komendant główny PSP zgłosił projekt na „Listę projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko”. Konsultacje dotyczące „Listy” trwały od 24 kwietnia do 8 maja 2014 r. 10 czerwca 2014 r. opublikowano zaktualizowaną „Listę”, na którą został wpisany kolejny projekt Państwowej Straży Pożarnej pn. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”.

Projekt zakłada usprawnienie działań PSP na obszarze Polski w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych, m.in. poprzez objęcie całej ludności Polski ochroną przed innymi, niż powódź zagrożeniami oraz skrócenie do 3 godzin czasu przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenia na poziomie kraju.

Przedmiotem projektu jest zakup samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2014-2015 na terenie całego kraju. Beneficjentem projektu jest Komenda Główna PSP, a 16 komend wojewódzkich PSP zostało upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

16 czerwca 2014 r. została podpisana preumowa, co umożliwiło rozpoczęcie procesu występowania o wydanie decyzji w sprawie zapewnienia finansowania. Po otrzymaniu wszystkich decyzji możliwe było uruchomienie postępowań. Wszystkie postępowania na sprzęt zostały wszczęte we wrześniu 2014 r. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do NFOŚiGW 1 września 2014 r. Po pozytywnej ocenie, 13 listopada 2014 r. minister środowiska potwierdził przyznanie dofinansowania Komendzie Głównej PSP.

W ramach projektu zaplanowano również 16 wizyt monitoringowych, szkolenie Zespołu przygotowującego i realizującego projekt, działania informacyjno-promocyjne oraz wydatki osobowe.

Źródło: straz.gov.pl

o autorze

Redakcja