W 2016 roku na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w budżecie województwa podlaskiego została zaplanowana kwota w wysokości 200 000,00 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane pozyskaniem pomocy finansowej na powyższy cel powinny przesłać wypełniony na specjalnie przygotowanym formularzu (załączonym poniżej wraz z instrukcją jego wypełniania) wniosek w terminie od 10 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r. na poniższy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Infrastruktury i Transportu

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Jednostki samorządu terytorialnego, którym zostaną przyznane środki finansowe otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze udzielania dotacji. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 85 66 54 649 (P. Jacek Kulesza)

Uwaga: Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego. Wniosek złożony przez OSP nie będzie rozpatrywany.

o autorze

Redakcja