Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymają w 2017 r. ponad 80.000.000 złotych w ramach podziału środków na KSRG

W sierpniu tego roku ogłoszono na stronach Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji projekt rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych w 2017 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Projekt rozporządzenia

Rozporządzenie to wydawane jest corocznie celem określenia wysokości środków finansowych i ich podziału pomiędzy jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach KSRG. Do jednostek ochrony przeciwpożarowej zalicza się: 1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, 2) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, 3) zakładowe straże pożarne, 4) zakładowe służby ratownicze, 5) gminne zawodowe straże pożarne, 6) powiatowe (miejskie) zawodowe straże pożarne, 7) terenowe służby ratownicze, 8) ochotniczą straż pożarną, 9) związek ochotniczych straży pożarnych, 10) inne jednostki ratownicze.

Środki z tej puli w 2017 r. zostaną przeznaczone wyłącznie dla ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG i wyniosą 81.110.000 zł. Mogą one być przeznaczone wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Mogą być więc przeznaczane na zakup sprzętu ale także na bieżące utrzymanie jednostki jak np. zakup paliwa, sorbentów, ubrań itp. Środków tych nie otrzymają jednostki OSP nie włączone do KSRG. Jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w 2016 roku brały udział łącznie w 205 099 działaniach ratowniczych. Zakładowe straże pożarne oraz lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza, włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w 2016 roku w ramach porozumień KSRG brały udział łącznie w 87 działaniach ratowniczych, co stanowi zaledwie 0,04% wszystkich działań ratowniczych jednostek OSP będących w KSRG.

Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej otrzymują limity na dofinansowanie jednostek na terenie województwa w podziale na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne. Przy rozdziale środków uwzględniono: liczbę jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego w 2016 r., liczbę powiatów, ilość wyjazdów do pożarów i miejscowych zagrożeń oraz udział w zabezpieczeniu operacyjnym obszaru chronionego w 2016 r., a także liczbę ludności w poszczególnych województwach.

Jednostki ubiegające się o przyznanie dotacji będą składać wnioski z wyszczególnieniem materiałów i wyposażenia oraz usług przeznaczonych do dofinansowania właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej sprawdzi prawidłowość wypełnionych wniosków pod względem formalno-rachunkowym będzie dawał akceptuje. Następnie wnioski akceptowane będą przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Warunkiem zawarcia przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej umowy dotacji jest zaakceptowanie wniosków złożonych przez jednostki na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego.

W 2016 r. kwota z tej puli wynosiła 73.000.000 i została rozdysponowana w ten sposób, że zakładowe straże pożarne otrzymały kwotę 10 000 zł, a ochotnicze straże pożarne kwotę 72 990 000. W związku z tym w tym roku obserwujemy podwójną zmianę. Pieniędzy z tej puli, zresztą dotychczas symbolicznych nie otrzymają zakładowe straże pożarne, a kwota na ochotnicze straże pożarne wzrośnie prawie o 10.000.000 zł tj. o prawie 15%.

Źródło: Lexfire.pl

o autorze

Dr Dariusz P. Kała