8 lutego pomiędzy Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych reprezentowanym przez gen. dyw. Tomasza Piotrowskiego – Dowódcę Operacyjnego RSZ, a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa reprezentowanym przez nadbryg. Marka Kubiaka  – Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostało podpisane Porozumienie w sprawie warunków udostępnienia Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa terminala systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN funkcjonującego w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podpisane porozumienie zapewnienia warunki (w sytuacjach zakłóceń) do pełnienia przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa roli Krajowego Punktu Kontaktowego (głównego) w zakresie wymiany informacji w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS) oraz wykonywania zadań zapewnienia obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego.

Podczas spotkania podsumowano również wyniki dotychczasowej współpracy pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych obejmującą przede wszystkim współdziałanie z podmiotami i komórkami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe oraz organizowanie, prowadzenie i koordynację szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dowództwo Operacyjne RSZ

o autorze

Redakcja/Łukasz