Kilka dni temu Kancelarii Sejmu RP wpłynęła odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacje posła Michała Jarosa w sprawie dopuszczonych do użytkowania wozów strażackich. W imieniu resortu odpowiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że samochody pożarnicze wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej od 1992 roku podlegają obowiązkowi uzyskania dokumentu umożliwiającego dopuszczenie pojazdu do użytkowania. Wspomniany dokument – wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie – potwierdza przede wszystkim spełnianie wymagań techniczno-użytkowych, tzw. wymagań krajowych, mających bezpośredni wpływ na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla osób ratowanych oraz samych ratowników, a tym samym zapewnienie skuteczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Od 2007 roku dokumentem uprawniającym pojazd pożarniczy do użytkowania pozostaje – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) – świadectwo dopuszczenia. Natomiast wykaz wyrobów podlegających certyfikacji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem do wyrobów, które zostały objęte obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia zaliczono m.in. samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody z drabiną mechaniczną, samochody z podnośnikiem hydraulicznym oraz nośniki kontenerów. Należy jednak wskazać, że ww. wykaz nie obejmuje wszystkich pojazdów użytkowanych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Wymaga wyjaśnienia, że świadectwo dopuszczenia wydawane jest na 5 lat na określony rodzaj wyrobu (nie konkretny pojazd), a utrata ważności dopuszczenia po upływie 5 lat nie wiąże się z koniecznością wycofania z użytkowania pojazdów pożarniczych, wyprodukowanych zgodnie ze świadectwem dopuszczenia w okresie jego ważności. Natomiast pojazdy pożarnicze wyprodukowane po utracie ważności dopuszczenia nie mogą być już wprowadzone do eksploatacji w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Według stanu na dzień 3 lutego 2017 roku w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej (PSP) eksploatowanych jest łącznie 7656 pojazdów pożarniczych, w tym 5481 samochodów oraz 2175 przyczep. Obowiązkowi posiadania ważnego świadectwa dopuszczenia podlega 2934 samochodów pożarniczych i 865 przyczep pożarniczych.

Pozostałe pojazdy nie podlegają obowiązkowi posiadania świadectwa dopuszczenia (certyfikatu zgodności). Są to m.in. samochody operacyjne, samochody rozpoznawczo-ratownicze, samochody do przewozu ratowników (autobusy, mikrobusy), ambulanse, a także niektóre samochody zaopatrzeniowe. Należy również wskazać, że samochody pożarnicze o maksymalnej masie rzeczywistej do 3 ton oraz autobusy nie wymagają do użytkowania świadectwa dopuszczenia.

Natomiast w przypadku przyczep, obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia podlegają przyczepy z zamontowanym sprzętem specjalistycznym, m.in. przyczepy z motopompami przewoźnymi zamontowanymi na stałe. Z kolei wspomnianemu obowiązkowi nie podlegają m.in. przyczepy podłodziowe, przyczepy-lawety, przyczepy/naczepy transportowe oraz naczepy niskopodwoziowe.

Z aktualnie użytkowanych przez Państwową Straż Pożarną pojazdów pożarniczych do użytkowania przed dniem 22 kwietnia 1998 roku wprowadzono 610 samochodów pożarniczych oraz 457 przyczep pożarniczych, natomiast po dniu 20 czerwca 2007 roku do użytkowania wprowadzono 3154 samochody pożarnicze oraz 922 przyczepy pożarnicze. Pozostałe 1717 samochodów, podobnie jak 796 przyczep, zostało wprowadzonych do użytkowania w okresie od dnia 22 kwietnia 1998 roku do dnia 20 czerwca 2007 roku.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie są znane przypadki wprowadzenia do użytkowania przez Państwową Straż Pożarną pojazdów pożarniczych w oparciu o – równoważne świadectwu dopuszczenia – świadectwa wydane w innych krajach Wspólnoty Europejskiej. Należy podkreślić, że takie postępowanie byłoby niezgodne z prawem, gdyż jak wskazano na wstępie, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, pojazdy pożarnicze mogą być używane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania, które w formie świadectwa dopuszczenia wydaje Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Foto. Sebastian Komorowski

o autorze

Redakcja/Łukasz