Dobra współpraca i organizacja działań różnych podmiotów ratowniczych to priorytet, dlatego w Poznaniu strażacy i wojskowi podpisali porozumienie o rozszerzeniu współpracy między służbami.

W dniu 14 stycznia w&siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w&Poznaniu, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Wojciech Mendelak oraz Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek zaakceptowali zaktualizowane porozumienie o&wzajemnej współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w&Poznaniu z&31 Bazą Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.

Znowelizowane porozumienie jest uszczegółowieniem i&rozszerzeniem dotychczasowej współpracy między innymi w&zakresie:

  • wymiany doświadczeń i&doskonalenia zawodowego w&oparciu o&sprzęt i&pojazdy ratownicze obu stron;
  • organizacji wspólnych ćwiczeń (aplikacyjnych i&praktycznych),
  • podniesienia poziomu edukacji ratowniczej poprzez rozpropagowanie prasy specjalistycznej,
  • prowadzenia działań ratowniczych zarówno na&terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, jak i&na&terenie miasta Poznania i&powiatu poznańskiego,
  • wsparcia i&pomocy eksperckiej z&ramienia Wojskowej Straży Pożarnej, podczas nietypowych akcji ratowniczych związanych ze statkami powietrznymi,
  • organizacji wspólnych konferencji, seminariów, i&warsztatów w&temacie współdziałania ratowniczego.

&

Źródło: KW PSP Poznań

o autorze

Redakcja