Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 sierpnia ustawę o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Celem nowelizacji jest wdrożenie do prawa krajowego przepisów dyrektywy BSS ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego, dyrektywy NSD ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych i dokonania innych zmian prawa w odniesieniu do bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z oceny dotychczasowych przepisów, w szczególności w zakresie wskazanym w raporcie z misji Integrated Regulatory Review Service (IRRS) przeprowadzonej w Polsce w 2013 r. przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

Zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, a dokładnie w artykule 14 polegają na rozszerzeniu zadań Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego o branie udziału w likwidacji zagrożenia, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

W dotychczasowym stanie prawnym nie było służby przeznaczonej do działania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego, a dotychczasowe faktyczne przygotowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej nie miało umocowania ustawowego – napisali autorzy ustawy.

Komenda Główna PSP oszacowała, że przystosowanie i przygotowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego do nowych zadań w latach 2020-2028 pochłonie ponad 83 miliony złotych, najwięcej w 2020 i 2021 – po około 11 mln zł, w 2022 będzie to prawie 10 mln, a w kolejnych latach od 6 do 7 milionów zł.

Środki te będą przeznaczane każdego roku na szkolenia strażaków w systemie zmianowym, dowódców i zastępów dowódców JRG, szkolenia specjalistyczne dla strażaków i dowódców Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, studia dla strażaków i dowódców SGRChem-Eko, utrzymanie sprzętu, serwis i badania w 48 grupach chemicznych oraz zakupy środków ochrony indywidualnej dla JRG i SGRChem-Eko, symulatorów zagrożeń, w tym radiacyjnych i wyposażenia dla szkół PSP oraz pojemników do przewożenia materiałów promieniotwórczych dla SGRChem-Eko.

Zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Foto. bryg. Paweł Ostrowski/KM PSP w Białymstoku

o autorze

Redakcja/Łukasz