Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, na mocy której uregulowano status zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA a także Służbie Więziennej, Siłach Zbrojnych RP i w Straży Marszałkowskiej.

Jest to pierwszy w historii akt prawny , który kompleksowo reguluje sytuację zwierząt od momentu ich doboru do danej formacji, poprzez czas realizacji zadań, aż po ich sytuację po „zakończeniu służby”.

W ustawie określone zostały wymogi i obowiązki dla opiekuna, któremu przydziela się zwierzę pod opiekę, zasady żywienia oraz zasady poddawania zwierząt zabiegom profilaktycznym i leczeniu. Opiekun zwierzęcia będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłacany będzie co miesiąc z góry. Rozwiązania odnoszące się do równoważnika będą obowiązywać także po wycofaniu zwierzęcia ze służby.

Zwierzęta, po zakończeniu służby w danej formacji nadal będą pozostawały na jej utrzymaniu. Pierwszeństwo w pełnieniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę. Jeśli dotychczasowy opiekun nie podejmie się opieki nad zwierzęciem, będzie ono mogło zostać powierzone innemu przeszkolonemu funkcjonariuszowi / pracownikowi formacji albo byłemu funkcjonariuszowi znajdującemu się na rencie lub zaopatrzeniu emerytalnym, a także organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona zwierząt.

Ustawa przewiduje również możliwość przyznawania wsparcia opiekunom zwierząt, które zostały wycofane z użycia w poszczególnych formacjach jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy – w przypadkach uzasadnionych dobrem zwierząt.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

W chwili obecnej, w szeregach PSP czynną służbę pełni 31 psów. 18 z nich to psy o specjalności poszukiwawczej terenowej, których zadaniem jest odnajdywanie osób zaginionych w lasach lub innych rozległych terenach, natomiast 13 psów posiada specjalność gruzowiskową wykorzystywaną do poszukiwań osób w katastrofach budowlanych, naturalnych czy też po zamachach terrorystycznych.

Przy tej okazji przypominamy słowa, które w br. wypowiedział Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak „Psy w PSP i OSP pełnią bardzo ważną rolę – ratowania życia ludzkiego w katastrofach budowlanych. Są również naszymi ambasadorami, ponieważ wyjeżdżają na misje zagraniczne by pomagać w działaniach ratowniczo – poszukiwawczych”.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP
Zdjęcia: sekc. Dariusz Parol, KM PSP w Warszawie

o autorze

Redakcja/Łukasz