Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowano projekt zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Po ostatnich zmianach zasad finansowania OSP polegających na przekazaniu dotacji z MSWiA oraz środków z firm ubezpieczeniowych do dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzona ma być kolejna zmiana zasad finansowania ochotniczych straży pożarnych.

Projekt zmiany ustaw

Pula ubezpieczeniowa – wypełniony wniosek i kwoty maksymalne

Projektowane zmiany dotyczą tym razem ochotniczych straży pożarnych nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej planuje się dodać ustępy 1a-1e, na podstawie których ochotnicze straże pożarne nie włączone do KSRG oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych będą mogły uzyskać środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zapewnienie gotowości bojowej oraz propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.

W sprawach udzielania i rozliczania dotacji, a w szczególności wydawania decyzji określających kwotę dotacji przypadającej do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz udzielania ulg w spłacie dotacji właściwy ma być Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nie będzie służyć odwołanie, jednakże OSP lub ZOSP RP nie zadowoleni z decyzji będą mogli zwrócić się do organu, który ją wydał, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

W sprawach udzielania i rozliczania dotacji w zakresie nieuregulowanym ustawą o ochronie przeciwpożarowej stosować się będzie  przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.2)).

W ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie zmianie ulegnie art. 11c. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, będzie mógł zlecać jednostkom OSP i ZOSP RP  realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Obecnie te zadania może zlecać Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt nowelizacji zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym do spraw dotacji celowych, udzielonych i nierozliczonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, stosować się będzie powyżej opisane zasady.

Ustawodawca jako uzasadnienie zmian wskazuje na potrzebę skupienia procesu decyzyjnego w ramach centralnego organu administracji rządowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej, jakim jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, co ma umożliwić właściwą ocenę potrzeb podmiotów uprawnionych do korzystania z dofinansowania.

Źródło: LexFire.pl

o autorze

Dr Dariusz P. Kała