Do Sejmu trafiła informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2017 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

W ubiegłym roku w ramach Programu do Państwowej Straży Pożarnej trafiło 300 mln 407 tys. złotych, z tego środki własne – 180 mln 309 tys. zł, środki z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – 9 mln zł, rezerwa celowa 111 mln 98 tys. zł.

Ze wspomnianych 300 mln 407 tys. zł na wydatki rzeczowe przeznaczono 186 mln 918 tys. zł, a na wydatki płacowe 113 mln 489 tys. zł.

Inwestycje budowlane

W 2017 roku na inwestycje budowlane przewidziano 75 mln 558 tys. zł, jak informuje MSWiA w trakcie roku dokonane zostało zmniejszenie o kwotę 250 tys. zł, które przeznaczono na sprzęt informatyki i łączności.

Osiągnięto następujące efekty:

– na 8 inwestycjach zakończono roboty budowlane,

– opracowano dokumentację projektową z decyzją o pozwoleniu na budowę dla 9 zadań,

– kontynuowano roboty na 19 zadaniach,

– dla 1 inwestycji przeprowadzono postępowanie przetargowe.

Ochotnicze Straże Pożarne

18 mln 708 tys. zł przeznaczono na dotację dla jednostek OSP włączonych do KSRG , w ramach których dofinansowano remont 1738 obiektów.

10 mln zł przeznaczono na dotację dla jednostek OSP na dofinansowanie remontów 1287 obiektów.

Sprzęt transportowy

Dla tej części w ubiegłym roku zaplanowano 69 mln 466 tys. złotych.

Dofinansowano zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla CS PSP Częstochowa (GBA), SP PSP Bydgoszcz (GBA, GCBA), KP PSP Międzyrzecz (GBA), KP PSP Błonie (GBA), KP PSP Lipsk (GBA), KP PSP Mława (GCBA), KM PSP Płock (2x SLRt), KP PSP Kościerzyna (GBA), KP PSP Starachowice (GBA) i kontenera proszkowego dla KP PSP w Dębicy.

Ochotnicze Straże Pożarne

Dotacja dla jednostek OSP włączonych do KSRG wyniosła 48 mln 330 tys. zł, co pozwoliło na zakup 30 ciężkich i 172 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, 33 przyczepek do transportu sprzętu i 22 łodzi ratowniczych z przyczepką.

Dotacja dla jednostek OSP nie włączonych do systemu wyniosła 16 mln 480 tys. zł, środki przeznaczono na zakup 48 lekkich, 28 średnich i dwóch ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych, siedmiu przyczepek i 13 łodzi z przyczepką.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Zaplanowaną kwotę 14 mln 850 tys. zł w ramach dotacji przeznaczono na zakup 4751 jednostek sprzętu dla jednostek włączonych do KSRG i 4321 jednostek sprzętu dla jednostek nie włączonych do systemu. Były to głównie węże, prądownice, tłumice, drabiny, zestawy narzędzi hydrauliczne, wentylatory, kurtyny wodne, agregaty prądotwórcze, motopompy, pilarki, latarki itp.

Sprzęt informatyki i łączności

W 2017 roku za kwotę 2 mln 374 tys. zł w Komendzie Głównej PSP i szkołach PSP wykonano zadania ‘Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT’, a jednostki OSP włączone i nie włączone do KSRG dzięki dotacji zakupiły radiotelefony – 648, zestawy podhełmowe do radiotelefonów -15 i systemy selektywnego alarmowania – 14.

Za 9 mln zł z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej Komendy Wojewódzkie PSP zakupiły serwery i macierze, licencje, routery i dyski.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Na realizację tej części przeznaczono 15 mln 670 tys. zł, z czego 11 mln 960 tys. zł trafiło do OSP w ramach dotacji. Zakupiono m.in. ubrania specjalne, obuwie skórzane i gumowe, hełmy, butle do aparatów powietrznych, maski do aparatów, sygnalizatory bezruchu, kominiarki, rękawice itp.

Pozostałe 3 mln 708 tys. zł komendy PSP przeznaczyły na zakup 1886 ubrań specjalnych.

Ostatnie dwie części to ‘Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy’ i ‘Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych’.

W 2017 roku przeciętne uposażenie funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej wzrosło o 253 zł, a pracownicy cywilni otrzymali podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w stawce kwotowej bądź mnożnika kwoty bazowej w wysokości 175 zł na etat.

Foto. MSWiA

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl