Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji skierowało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, zmiany są konieczne ponieważ w 2019 roku Sejm przyjął, a Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W ramach nowelizacji do rozporządzenia dodano między innymi definicję ‘zdarzenie radiacyjne’, ‘zagrożenie CBRNE’, zmodyfikowano definicję ‘dekontaminacja wstępna’, które ma uwzględniać podejmowane działania wobec osób skażonych oraz sprzętu. Dodano również rozdział siódmy uszczegóławiający zakres zadań zaliczających się do likwidacji zagrożenia, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Dodatkowo w rozporządzeniu zmodyfikowano kilka punktów dotyczących centralnego odwodu operacyjnego oraz dodano punkt, że kierowanie taktyczne może przejąć kierujący z poziomu strategicznego, czyli oficer wyznaczony przez Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Wojewódzki PSP, oficer wyznaczony przez Komendanta Głównego PSP lub Komendant Główny PSP.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Foto. PSP Police 

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy z nowym zadaniem

o autorze

Redakcja/Łukasz