Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs ‘MAŁOPOLSKIE OSP 2021’ przeznaczony dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa małopolskiego.

W kasie Urzędu na konkurs zarezerwowano 2 miliony 700 tysięcy złotych.

Dotacja może być przeznaczona na:

1) prace budowlano-remontowe remiz strażackich:

a) wykonanie prac budowlano-remontowych (w tym robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej remizy, zagospodarowania terenu wokół tej remizy, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych;

b) zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, o których mowa w lit. a), które zostaną wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym (co zostanie poświadczone w opisie na fakturze);

c) wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 100 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Prace, które mogą podlegać dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (w tym m.in. termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją -rozumianą jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię spełniającą wytyczne WFOŚiGW lub docieplenie wraz z modernizacją kotłowni, modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. – wyłącznie z przeprowadzeniem modernizacji kotłowni, zastosowanie odnawialnych źródeł energii – w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę), z zastrzeżeniem, iż Wojewódzki Fundusz nie finansuje prac w budynkach nowo budowanych, powinny być realizowane przez Wnioskodawcę ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

2) zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez:

   a) zakup sprzętu, umundurowania lub kursu:

 • zestawu aparatu powietrznego,
 • pompy szlamowej,
 • motopompy pożarniczej,
 • agregatu prądotwórczego,
 • pilarki ratowniczej,
 • miernika jednogazowego,
 • miernika wielogazowego,
 • defibrylatora,
 • akumulatorowego masztu oświetleniowego LED,
 • ubrania ochronnego do działań bojowych,
 • służbowego munduru strażaka,
 • ubrania koszarowego,
 • zestawu PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg Standardu 2013,
 • radiotelefonu z mikrofonogłośnikiem (minimalnie należy kupić dwa zestawy na jedną jednostkę OSP),
 • innego sprzętu, w tym pojazd typu quad i ubrań specjalistycznych niezbędnych do funkcjonowania jednostki OSP zapewniających jej gotowość bojową,
 • kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacja,

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu sprzętu, umundurowania oraz kursu może wynieść do:

 • 25 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje mniej niż 15 jednostek OSP,
 • 35 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje 15 i więcej jednostek OSP
  ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

   b)  zakup bądź remont samochodu:

 • pożarniczego lekkiego do 3 t., albo
 • samochodu ratowniczo – gaśniczego:
  • lekkiego od 3 t. do 7,5 t., albo
  • średniego, albo
  • ciężkiego,

(zakupione samochody mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r., obowiązkowo posiadające świadectwo CNBOP),

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu samochodu:

 • pożarniczego lekkiego do 3 tony może wynieść do 40 000 zł,
 • ratowniczo-gaśniczego lekkiego od 3 ton do 7,5 tony, średniego lub ciężkiego może wynieść do 60 000 zł,
  ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego remontu samochodu może wynieść do 20 000 zł ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które kończyć się będą nie później niż 31 grudnia 2021 r.

Kwalifikowane będą jedynie wydatki poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy dotacji, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nastąpi na podstawie pisemnej umowy z Gminą, z terenu której wniosek zostanie wybrany w Konkursie.

Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach Konkursu, zwanymi dalej Wnioskodawcami, są:

 • Gminy,
 • jednostki OSP z terenu województwa małopolskiego (posiadające pisemne upoważnienie Gminy, właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania danej jednostki OSP – wyłącznie w przypadku wniosku złożonego w ramach prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Niezależnie od Wnioskodawcy, umowę dotacji z Województwem Małopolskim zawiera Gmina.

Dokumenty należy składać do 9 kwietnia 2021 r. 

o autorze

Redakcja/Łukasz