Samochody dowodzenia i łączności PSP zjechały na ćwiczenia

Na terenie powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające z udziałem samochodów dowodzenia i łączności PSP.

W ćwiczeniach udział wzięły samochody dowodzenia i łączności wraz z obsadami z Komend Wojewódzkich PSP w Białymstoku i Poznaniu oraz Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 1 w Rzeszowie, nr 3 w Warszawie i w Pruszkowie.

Zgodnie z wytycznymi poszczególnych KDR zrealizowano łączność radiową w ramach sieci dowodzenia i współdziałania (KDW), w oparciu o Radiowe Sieci Retransmisyjne (RSR), zapewniając tym samym możliwość komunikowania się z radiotelefonów użytkowanych przez ratowników na całym obszarze ćwiczeń, w terenie trudnodostępnym i zalesionym. Uruchomiono również Kierunki Operacyjne (KO) do współpracy sztabu ze stanowiskami kierowania (SK) PSP, zrealizowano łączność dla dowódców odcinków bojowych w oparciu o kanały ratowniczo-gaśnicze (KRG), a także zorganizowano łączność ze statkami powietrznymi w oparciu o Krajową Sieć Współdziałania ze Statkami Powietrznymi (KSWL).

Zrealizowano przekaz obrazu z bezzałogowych statków powietrznych, tzw. kamer sportowych, kamer podhełmowych, kamer robotów, tabletów i telefonów, w oparciu o dedykowane rozwiązanie do streamingu obrazu z poszczególnych SDŁ.

Jak wspomniano wcześniej wykorzystano również walory aplikacji Mission Manager do zarządzania zasobami, które to narzędzie używane jest podczas akcji ratowniczych PSP poza granicami kraju.

Ćwiczenia były też doskonałym poligonem do współdziałania pomiędzy poszczególnymi województwami, wskazania KDR-om możliwości technicznych SDŁ i ich wykorzystania w działaniach operacyjnych. Ponadto, stworzyły warunki do podzielenia się wzajemnie wiedzą, w tym ekspercką, prezentacją kierunków dalszego rozwoju teleinformatycznego PSP oraz wdrażanych w najbliższym czasie zmian systemowych, w tym pod kątem rozpoczęcia działań przez KG PSP celem opracowania standardów wyposażenia samochodów dowodzenia i łączności w PSP – relacjonuje Komenda Główna PSP.

Exit mobile version