Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o OSP

Sejm opowiedział się w piątek za odrzuceniem większości poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o OSP, która ma m.in. umożliwić gminom wypłacanie ekwiwalentu kandydatom na strażaków ratowników OSP i opłacanie dodatkowych szkoleń. Izba proponowała m.in. poprawkę zwalniającą z podatku świadczenia ratownicze.

Sejm opowiedział się m.in. przeciwko poprawce, zgodnie z którą do katalogu zwolnień z podatku dochodowego wpisane zostały świadczenia ratownicze przyznawane na podstawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Odrzucono również poprawkę zmieniającą zapis dotyczący zwolnienia przez pracodawcę od świadczenia pracy strażaków-ratowników OSP biorących m.in. udział w działaniach ratowniczych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami takie zwolnienie przysługuje jedynie strażakowi-ratownikowi OSP. Poprawka umożliwiłaby skorzystanie z takiego zwolnienia strażakom OSP niebędącym ratownikami, a np. odbywającym szkolenia z zakresu BHP i szkolenia podstawowe.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych weszła w życie 1 stycznia 2022 roku, a jej głównym celem było wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ochotników, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Celem nowelizacji tej ustawy – według jej autorów – jest doprecyzowanie przepisów, które poprawią sytuację członków OSP oraz samych stowarzyszeń. Nowe przepisy dadzą gminie możliwość wypłacania ekwiwalentu kandydatom na strażaków ratowników OSP, którzy brali udział w zabezpieczaniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP.

Zgodnie z ustawą wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez prezesa GUS w Monitorze Polskim. Wysokość ekwiwalentu w drodze uchwały – nie rzadziej niż raz na dwa lata – ustala właściwa rada gminy.

Regulacja zakłada także, że samorządy będą miały możliwość opłacania dodatkowych szkoleń i wydatkowania na nie środków z budżetów gminy. Nie będzie to obligatoryjne. Samorządy będą mogły także finansować wyżywienie dla strażaków ochotników w trakcie szkolenia, ale też w trakcie różnego rodzaju akcji.

W noweli znalazło się też jednoznaczne wskazanie, że strażacy ratownicy OSP pełniący funkcję kierowcy po ukończeniu 65 lat – pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – mogą brać bezpośredni udział w działaniach i akcjach ratowniczych.

Zmiany dotyczą też wypłaty świadczeń ratowniczych dla strażaków ochotników, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Obecnie, po waloryzacji, jest to ok. 230 zł miesięcznie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w okresie przed 31 grudnia 2011 r. jest pisemne oświadczenie trzech świadków, z których przynajmniej jeden jest osobą, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

Nowelizacja usunie wymóg pełnienia funkcji publicznej dla całego okresu, który świadek ma potwierdzić.

W noweli znalazły się też kwestie związane z prowadzeniem ewidencji legitymacji dla strażaków ochotników oraz ewidencji osób wyróżnionych Odznaką Świętego Floriana “Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Źródło: PAP

Exit mobile version