REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w ramach Sklepu internetowego działającego pod adresem remiza.com.pl , który jest prowadzony przez:
Remiza sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 81,02-001 Warszawa
Adres do doręczeń: Aleje Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
NIP 701-055-81-50, REGON 363945104, KRS 0000606041, tel. +48 726 325 232,
e-mail: zakupy@remiza.pl
Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego Remiza i akceptację regulaminu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Kupującego.
§1 Definicje
1) Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”.
2) Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem remiza.com.pl.
3) Sprzedawca – Remiza Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 81,02-001 Warszawa Adres do doręczeń: Aleje Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa NIP 701-055-81-50, REGON 363945104, KRS 0000606041, tel. +48 726 325 232, e-mail: zakupy@remiza.pl
4) Kupujący (zwany też Klientem, Usługobiorcą) – osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego remiza.com.pl.
5) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, składający zamówienie w sklepie internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
6) Przedsiębiorca Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składającą zamówienie w sklepie internetowym bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale niemającego dla niego charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7) Towar lub Towary (Produkty) – rozumie się przez to towary oferowane przez remiza.com.pl do sprzedaży będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.
8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy.
9) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez remiza.com.pl
10) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
11) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.
12) Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów.
13) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
14) Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa:
1) warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego;
2) zasady korzystania ze Sklepu;
3) warunki składania zamówień na towar/towary, usługi oferowane i dostępne w Sklepie;
4) warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu;
5) warunki płatności;
6) warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
7) tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej.
3. Jeżeli wymagania techniczne Państwa przeglądarki nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Państwa odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.
4. Na stronie remiza.com.pl oferowane są wyłącznie produkty stanowiące własność Remiza sp. z o.o.
5. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
6. Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
7. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji to jest bez zakładania Konta Klienta oraz za pośrednictwem Konta Klienta.
8. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić
zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.
9. Poprzez akceptację regulaminu Klient zobowiązuje się do:
a) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
b) Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
c) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku
10. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
11. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem maila: zamowienia@remiza.pl oraz telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8 do 16 pod numerem tel. +48 726 555 998, a także na adres do korespondencji Aleje Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa. Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą.
§ 3 Składanie i realizacja zamówień oraz zawieranie umowy sprzedaży
1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.
2. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
1) nieopłaconych przez Klienta,
2) zamówionych w ilościach hurtowych,
3) wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,
4) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,
5) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres email Klienta, hasła do Konta.
4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta bez podania przyczyny. Zgłoszenia usunięcia konta należy kierować na maila: zamowienia@remiza.pl
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
7. W celu złożenia Zamówienia należy:
1) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”;
2) Po wyborze produktów kliknąć przycisk „Przejdź do koszyka”
3) zalogować się do swojego Konta w Sklepie lub wybrać zakupy bez logowania poprzez kliknięcie w opcje „Nie zakładaj konta Klienta”;
4) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, telefonu i maila do kontaktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności - opłacić Zamówienie.
6) kliknąć przycisk “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
7) jeśli Klient chce wystawienia faktury VAT wpisać dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane Klienta;
8) wybrać sposób dostawy oraz wpisać dane do dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres podany przez Klienta;
9) Zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę Prywatności;
10) potwierdzić przez Klienta przyjęcia przez niego obowiązku zapłaty za zamówiony towar.
8. Potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku i zobowiązuje Klienta do zapłaty za zamówione Produkty.
9. Zamówienia realizowane są na terenie Unii Europejskiej oraz poza Unię Europejską. Sprzedawca umożliwia wysyłkę do innych Państw członkowskich Unii Europejskiej poza Rzeczpospolitą Polską oraz poza terytorium Unii Europejskiej wyłącznie po dokonaniu indywidualnych ustaleń z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Sklep oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sklep potwierdzi jej przyjęcie do realizacji.
11. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Koncie Klienta w procesie składania zamówienia dla zakupów zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sklepem do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. W przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
12. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta, Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę Konsumenta.
13. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar. Zamówienie nie opłacone zostanie anulowane a Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
14. W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać pytanie na adres: zamowienia@remiza.pl
15. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres e-mail. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.
16. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.
17. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
18. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sklep może wysłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Sklep może wysłać do Klienta wiadomość z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.
§ 4. Dostępność zamówionych towarów
1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi.
2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
§ 5 Ceny towarów i płatność
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto to znaczy, że zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy (koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta). Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta w przypadku dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszty dostawy uzgadniane są indywidualnie za pośrednictwem maila.
2. Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep zamówieniach do realizacji).
4. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie:
• w formie płatności za pobraniem;
• w formie przelewu online poprzez zewnętrzny system płatności TPAY- Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu TPAY w celu dokonania płatności na zasadach określonych przez ten serwis;
• w formie płatności przelewem na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy;
• w formie przedpłaty na rachunek bankowy.
5. Istnieje możliwość płatności za pobraniem. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony, Rabaty i promocje nie sumują się.
7. Do każdego zamówienia wystawiany jest stosowny dokument księgowy elektronicznie i wysyłany na adres e-mail Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
8. Sprzedany Produkt pozostaje własnością Remiza sp. z o.o. do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży tego Produktu.
9. Klient przyjmuje do wiadomości, że towar oferowany w sklepie z oznaczeniem OUTLET pochodzi z końcówek serii i może zgodnie ze wskazaniem nie posiadać oryginalnych opakowań oraz posiadać wady, być wybrakowane, uszkodzone. Towar w sklepie z oznaczeniem OUTLET pochodzący z obrotu wtórnego może zawierać wady ukryte lub bądź jawne i nie podlega on reklamacji.
10. Klient przyjmuje do wiadomości, że towar oferowany w sklepie z oznaczeniem UŻYWANY może posiadać ślady użytkowania, nie posiadać oryginalnych opakowań oraz posiadać wady. Towar w sklepie z oznaczeniem UŻYWANY pochodzący z obrotu wtórnego może zawierać wady ukryte lub bądź jawne i nie podlega on reklamacji.
11. Sklep nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12. W każdym przypadku przy informacji o obniżeniu ceny towaru, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia także informację o najniższej cenie danego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
13. Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sklep umieszcza także informację o najniższej cenie danego towaru, która obowiązywała od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
14. Sklep nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie, podstronach sklepu.
§ 6 Odbieranie zamówień, dostawa i koszty dostawy
1. Zamówione towary dostarczane są pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres.
2. Dostępne sposoby dostawy w sklepie:
1) Przesyłka kurierska;
2) Przesyłka kurierska pobraniowa;
3) Paczkomat;
4) Odbiór osobisty.
3. Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy po tym jak towar zostanie nadany przez Sklep (nastąpi zmiana statusu zamówienia). Zmiana terminu dostawy może nastąpić wyłącznie na skutek takich uzgodnień Klienta bezpośrednio z firmą Kurierską. Dostawy Produktów odbywają się w dni robocze.
4. Koszty wysyłki ponosi Klient - osoba składająca zamówienie na Produkt.
5. W przypadku Zamówienia kilku Produktów zostaną one dostarczone jedną przesyłką w terminie odpowiadającym najdłuższemu z terminów oczekiwania wskazanemu dla zamówionych Produktów, widocznemu przy każdym z Produktów w Sklepie.
6. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
7. Koszty transportu (dostawy) ponosi Kupujący.
8. W przypadku dostawy poza teren Rzeczpospolitej Polskiej dostawa oraz jej koszty uzgadniane są indywidualnie za pośrednictwem maila oraz telefonu.
9. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.
10. Odbiór osobisty przez Klienta możliwy jest pod adresem Magazyn Remiza sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa w dni robocze w godzinach 8-16 po wcześniej potwierdzeniu dostępności produktu w drodze mailowej lub telefonicznej.
11. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.
12. Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzenia Zamówienia podano inny termin. Terminy dostawy poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej uzgadniane są indywidualnie z Klientem.
13. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się:
1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał z towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy: zamowienia@remiza.pl.
2. W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony, nieużywany towar Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zwrócić na adres: Magazyn Remiza sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa wraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz z fakturą VAT lub z paragonem w terminie 14 dni.
3. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
4. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru.
5. W przypadku odstąpienia przez Państwa od Umowy Sprzedaży mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że Produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.
6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz ryzyko zwrotu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument. Ponadto jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy mogą Państwo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.
§ 8 Reklamacje – niezgodność towaru z umową
1. Sklep odpowiada wobec Kupującego za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorcy Konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
2. W przypadku przesłania towarów z wadą Klient może odesłać zakupiony towar do Sklepu w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Reklamowany towar Klient przesyła na adres: : Magazyn Remiza sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
3. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na maila: zamowienia@remiza.pl
4. W odniesieniu do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta stosuje się zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową określone w niniejszym paragrafie.
5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenie i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia towaru istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamacje lub w ten sam sposób, w jaki skontaktował się z nim Klient lub w inny uzgodniony sposób. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją.
8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową możliwe jest zgłoszenie roszczenia o naprawę lub wymianę.
9. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
10. Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub może dokonać napawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedawca.
13. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia towaru do Sklepu, jak i odesłania ponownego do Klienta przez Sklep.
14. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających towary jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
§ 9 Dane osobowe
Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji) w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344).
1. Administratorem danych jest : Remiza sp. z o.o.
2. Dane osobowe Kupującego w związku z transakcją Kupna - Sprzedaży będą przetwarzane w poniższym celu i zakresie:
1) w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym i realizacji tego zamówienia.
5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.
6. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
7. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów.
10. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych zawarte są w Polityce prywatności.
§ 10 Usługi elektroniczne
1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Newsletter, Konto, Formularz Zamówienia, Powiadomienie o dostępności produktu.
2. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony do czasu zgłoszenia żądania usunięcia konta przez Klienta.
4. Usługa Elektroniczna Newsletter oraz powiadomienia o dostępności produktu świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zakupy@remiza.pl. Sposób realizacji usługi Newslettera reguluje Regulamin Newslettera.
5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać na maila zamowienia@remiza.pl
§ 11 Postanowienia odnoszące się do przedsiębiorców.
1. Treść §11 Regulaminu znajduje zastosowanie wyłącznie do Klientów i Usługobiorców, którzy nie są Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
§12 Opinie
1. Sprzedawca prezentuje opinie klientów Sklepu i osób, które skorzystały z usług Sklepu. Opinie klientów nie są umieszczane na stronie Sklepu.
2. Sklep może odsyłać do zewnętrznych narzędzi, serwisów prezentujących opinie Klientów np. wizytówki Google, do social mediów w tym fanpage na Facebook, Instagram, YouTube, serwisów Opinie, Ceneo itp.
3. Poprzez pozostawienie przez Klienta opinii o towarze wyraża on zgodę na publikowanie jej przez Sprzedawcę.
4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na social mediach, portalach opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione, możliwe i proporcjonalne kroki, aby sprawdzić czy opinie te pochodzą od klientów.
5. Jeżeli opinia budzi wątpliwości, zawiera treści zabronione przez prawo, spam nie jest prezentowana w ramach Sklepu.
6. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinie w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy uznaje to za uzasadnione.
7. Sprzedawca jest uprawniony do publikowania wybranych opinii.
8. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, uzyskanych w sposób barterowy.
9. Sprzedawca nie zamieszcza i nie zleca zamieszczenia innej osobie nieprawdziwych opinii.
§ 13 Postanowienia końcowe.
1. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w szczególności odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:
1) konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
2) konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
3) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
4) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
5) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
6) przeciwdziałanie nadużyciom;
7) siły wyższej;
8) w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.
3. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Sklepu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
4. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.
6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych. Umowy zawierane przez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim w oparciu o prawo polskie.
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
8. Sklep wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
10. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
11. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
12. Produkty dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
13. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
14. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, przedsiębiorców oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo przedsiębiorców albo przedsiębiorców na prawach konsumenta.
Data opublikowania Regulaminu: 15.10.2021
Data ostatniej aktualizacji: 5.01.2023