Odszkodowanie za wypadek w czasie pełnienia służby będzie wypłacane w takiej samej wysokości wszystkim funkcjonariuszom, bez względu na ich stanowisko, stopień czy wykonywane czynności.

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami i właściwościami służby. Wprowadza on zmiany dotyczące uprawnień nabywanych przez mundurowych, którzy ulegli wypadkom w czasie służby lub byli nieobecni na niej z powodu pogorszenia stanu zdrowia.

Nowy wykaz chorób zawodowych określi rozporządzenie. Zostanie tam też opisany sposób ustalania uszczerbku na zdrowiu. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się związkowcy.

– Regulowanie tak ważnych kwestii rozporządzeniem to nieporozumienie. Lista schorzeń powinna znaleźć się w ustawie. Jej nie można tak łatwo zmienić, jak aktów niższej rangi – tłumaczy Grzegorz Nems, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Projekt ustawy wprowadza też nową definicję wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby. Obecna nie określa następstw zdarzenia. Ta zawarta w projekcie precyzuje, że o wypadku można mówić wówczas, kiedy w jego efekcie nastąpiło uszkodzenie ciała, uraz lub śmierć. Funkcjonariusz nie będzie mógł domagać się finansowego odszkodowania za takie zdarzenie, które nie wywołało u niego negatywnego skutku.

Ustawodawca zmienił też wysokość odszkodowania przysługującego funkcjonariuszom i ich rodzinom. Obecnie poziom jednorazowej rekompensaty zależy od uposażenia zainteresowanego. Po zmianach jej wysokość będzie jednakowa dla wszystkich policjantów czy strażaków bez względu na stanowisko, stopień i rodzaj służby. Kwota odszkodowania będzie zależeć od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku.

Zmianie ulegnie także sposób wyliczenia odszkodowania przez zastosowanie systemu wielokrotności zamiast świadczeń podawanych w stałych kwotach. Jednorazowe odszkodowanie będzie przysługiwać w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Jeśli już po jego otrzymaniu nastąpi pogorszenie stanu zdrowia zainteresowanego, to będzie możliwe zwiększenie wypłaty o co najmniej 10 proc.

Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć także funkcjonariusze, którzy w wyniku choroby zawodowej lub wypadku zostaną uznani za całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wówczas kwota jednorazowego odszkodowania zostanie zwiększona o 3,5-krotność przeciętnego uposażenia. Autorzy projektu proponują, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia funkcjonariusza, który nabył prawo do jednorazowej pomocy na podstawie starych przepisów, zwiększenie będzie już wypłacane na podstawie nowych regulacji. O zwiększenie będzie można się jednak ubiegać w ciągu trzech lat od wypadku. Ustawa może wejść w życie 1 lipca 2013 r.

Gazeta Prawna

o autorze

Redakcja