Zespół do analizy i oceny działań podjętych po wypadku strażaka na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie zakończył swoje prace.

31 sierpnia zakończył prace powołany w Komendzie Głównej PSP Zespół do analizy i oceny działań podjętych po wypadku strażaka na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w dniu 14 czerwca 2018 r.

Zakresem przedmiotowym czynności wyjaśniających objęto weryfikację informacji w procesie postępowania toczącego się w:

  •  Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
  •  Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie;
  •  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Tym samym Komendant Główny odpowiadając na skargi siostry strażaka Macieja Ciunowicza i zarzuty w nich podniesione w części uznał za zasadne. Komendant Główny polecił „natychmiastowe wznowienie działań komisji powypadkowej oraz wyciągnięcie zgodnie z właściwością konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację, a także wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania powypadkowego, w szczególności w zakresie sprawności, terminowości i rzetelności działania komisji powypadkowej”.

Zauważono potrzebę doprecyzowania zapisów w ceremoniale pożarniczym tj. „w szczególności biorąc pod uwagę znaczenie słów: na służbie, w związku ze służbą, podczas działań ratowniczo gaśniczych, w związku z działaniami ratowniczo-gaśniczymi itp”.

Analizując dokumentację w zakresie udzielanej kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu strażakowi wykazano potrzebę wzmocnienia nadzoru nad procesem doskonalenia zawodowego we wszystkich aspektach ratownictwa, w tym ratownictwa medycznego.

W zakresie użycia skokochronów wskazano potrzebę rozważenia dodania do filmu Bezpieczne sprawianie i wykorzystanie skokochronu „sekcji dotyczącej prawidłowego podejmowania poszkodowanego ze skokochronu i udzielania medycznych działań ratowniczych poszkodowanemu z podejrzeniem urazu kręgosłupa (ewentualnie innych urazów)”.

W latach 2018-2020 Państwowa Straż Pożarna użyła pięć razy skokochronów (poduszek pneumatycznych), były to akcje z zakresu prewencji społecznej i promocji służby.  Nie odnotowano żadnego wypadku.

Komisja uznała, że trzeba doprecyzować przepisy w tym zakresie i do czasu ich wprowadzenia jednostki PSP powinny zaprzestać używania skokochronów i ratowniczych poduszek pneumatycznych do celów innych niż działania ratownicze lub szkoleniowe i pokazowe sprawianie.

 

o autorze

Redakcja