21 września 2015 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie minister Teresy Piotrowskiej ze stroną związkową Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat podwyżek dla strażaków w 2016 r.

„Zagwarantowane przez rząd w budżecie na 2016 rok podwyżki dla strażaków i innych formacji mundurowych to kolejny krok w tworzeniu lepszych warunków pracy służb. Zawsze bardzo dogłębnie analizujemy postulaty związkowców i odpowiadamy na nie realnie w odniesieniu do możliwości budżetowych” – powiedziała minister Teresa Piotrowska.

Rozmowy dotyczyły również kwestii pokrycia kosztów zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat strażaków PSP. Na powyższy cel w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, na wniosek ministra spraw wewnętrznych, w projektach budżetów wojewodów ujęto dodatkowe środki.

Przypomnijmy, że minister Teresa Piotrowska regularnie spotyka się z przedstawicielami związków zawodowych, m.in. w tym celu powołała Forum Dialogu Społecznego, którego zadaniem jest prowadzenie konsultacji społecznych i stałego dialogu z partnerami społecznymi. Forum rozwiązuje społeczne kwestie dotyczące służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych.

„Bardzo liczę na efektywny przebieg prac grup roboczych w ramach Forum Dialogu Społecznego. Związki zawodowe mają w tych pracach do odegrania kluczową rolę. W dialogu, który prowadzimy, można wypracować wiele dobrych rozwiązań” – powiedziała szefowa MSW.

Minister od początku stawiała na systematyczny i szeroki dialog ze stroną społeczną, a powstanie Forum zostało zainicjowane bezpośrednio przez szefową MSW. Do tej pory żaden z ministrów nie powołał podobnego gremium.

W ostatnim czasie podjęto szereg działań mających na celu podniesienie uposażeń i dodatków stażowych dla funkcjonariuszy m.in. PSP.

MSW chce motywować i zachęcać funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Dlatego od 2015 r. strażakom oraz innym funkcjonariuszom przyznano wyższe dodatki za wysługę lat. Funkcjonariusze, którzy dłużej pozostaną w służbie, dostaną wyższe dodatki. W samym 2015 r. MSW uruchomiło na ten cel środki finansowe w wysokości ponad 31 mln zł. Według założeń w Państwowej Straży Pożarnej wypłata dodatków obejmuje ok. 8 tys. 700 strażaków (na kwotę 8 mln 300 tys. zł rocznie).

W 2016 r. na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb podległych MSW przeznaczona zostanie kwota ok. 443 mln zł. Od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg.

Należy zaznaczyć, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 oraz w 2012 r. W 2012 r. funkcjonariusze Policji, SG, PSP i BOR (również żołnierze zawodowi) byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec „zamrażania” wynagrodzeń w całej sferze budżetowej.

MSW

o autorze

Redakcja