Przyjemnie nam zakomunikować o nawiązaniu współpracy z portalem LexFire.pl który publikuje treści uchwał oraz orzecznictw, dodatkowo je komentując. Wpisy w portalu pojawiają się niemalże codziennie, my będziemy publikować wybrane wpisy kilka razy w miesiącu w specjalnie przygotowanym dziale Przepisy i paragrafy.

Na pierwszy ogień:

Jednorazowa sprzedaż alkoholu na festynie Ochotniczej Straży Pożarnej a obowiązek stosowania kasy fiskalnej

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 listopada 2012 r.,  IBPP3/443-934/12/AŚ

Teza Izby Skarbowej:

Ochotnicza Straż Pożarna jako stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT organizując festyn i sprzedając posiłki oraz napoje w tym piwo, ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej niezbędnej do ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna:

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2012r. (data wpływu 3 września 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2012r. (data wpływu do tut. organu 26 października 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej obrotów ze sprzedaży piwa na festynie – jest nieprawidłowe.

 

Skrócony stan faktyczny sprawy:

W dniu 3 września 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie między innymi obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej obrotów ze sprzedaży piwa na festynie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, a także na podstawie statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie prowadzi działalności opodatkowanej jak również nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach budowania sportowej wspólnoty lokalnej Ochotnicza Straż Pożarna niesie się z zamiarem zorganizowania imprezy plenarnej (festynu) na terenie należącym do OSP. Festyn organizowany będzie dla mieszkańców miasta. W ramach festynu Wnioskodawca chce zorganizować we własnym zakresie katering oraz zostaną zakupione napoje w tym piwo, które stowarzyszenie ma zamiar sprzedawać zarówno członkom stowarzyszenia jak i innym uczestnikom festynu przy czym cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele statutowe.

Cała procedura związana z organizacją imprezy zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami.

W piśmie z dnia 23 października 2012r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

1.W ramach organizowanego festynu Stowarzyszenie niesie się z zamiarem dokonywania sprzedaży zarówno na rzecz swoich członków, jak również indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

2.Przedmiotem sprzedaży oprócz napojów, wody mineralnej, soków będzie również piwo. Sprzedaż piwa mieści się w definicji napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% które jest wymienione w par. 4 ust. l pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 w sprawie kas rejestrujących.

3.Ochotnicza Straż Pożarna świadczy usługi skwalifikowane wg PKWiU pod symbolem 84.25. Usługi świadczone na festynie można również zakwalifikować wg innych grupowań PKWiU tj:

47.00.24 – sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, gdzie indziej nie sklasyfikowanej,

47.00.25 – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych,

47.00.26 – sprzedaż detaliczna pozostałych napojów.

Ochotnicza Straż Pożarna nie posiada opinii Urzędu Statystycznego w powyżej wymienionej klasyfikacji usług.

4.W Stowarzyszeniu w całym okresie prowadzonej działalności statutowej nigdy nie powstał obowiązek ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

5.Ochotnicza Straż Pożarna w całym okresie prowadzenia działalności statutowej nie uzyskiwała obrotu z działalności, o której mowa w atr.111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Ochotnicza Straż Pożarna jako stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT organizując festyn i sprzedając posiłki oraz napoje w tym piwo, ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej niezbędnej do ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych?

Reasumując, Stowarzyszenie uważa, że na mocy rozporządzenia Ministra Finansów nie powstanie obowiązek ewidencjonowania sprzedaży posiłków i napojów w tym piwa przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wnioskodawca uważa, iż prowadząc usługi, które są zadaniami wymienionymi wprost w statucie, oraz dokonując sprzedaży napojów w tym piwa może korzystać ze zwolnienia zainstalowania kasy rejestrującej na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Źródło: Dr Dariusz P. Kała, LexFire.pl

o autorze

Pedros