Wracamy do sprawy tragicznego wypadku Macieja Ciunowicza w JRG Kętrzyn. W Sądzie Rejonowym odbyło się kolejne posiedzenie.

Podczas posiedzenia sąd zajął się wnioskiem obrońców pięciu strażaków, którzy w dniu wypadku pełnili służbę i prokurator zarzucił im popełnienia przestępstwa z artykułu 233 Kodeksu Karnego.

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Obrońcy chcieli warunkowego umorzenia postępowania. Sąd w całości oddalił wnioski i wyznaczył terminy kolejnych posiedzeń: 14 i 15 stycznia 2020 r.

Cały czas przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie trwa proces przeciwko byłemu dowódcy zmiany z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kętrzynie. Prokurator postawił Marcinowi L. popełnienie trzech przestępstw — niedopełnienia obowiązków służbowych w połączeniu z niedopełnieniem obowiązków z zakresu bhp i nieumyślnym spowodowaniem śmierci człowieka, podżegania do składania fałszywych zeznań oraz składania fałszywych zeznań.

Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem z wolnej stopy. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl