Mundurowi, którzy nie dostali wolnego za wykonywanie dodatkowych zadań, mogą domagać się finansowej rekompensaty. Te uprawnienia się nie przedawniają.

Funkcjonariusze nie muszą się już obawiać utraty prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystywany urlop po trzech latach od nabycia uprawnień. Sejm przyjął ustawę z 27 kwietnia o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw. Realizuje ona wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. (sygn. akt K 1/08). Sędziowie uznali w nim, że art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.) jest niezgodny z ustawą zasadniczą w zakresie, w jakim ogranicza prawo do wspomnianej wypłaty do trzech lat.

Trybunał wskazał bowiem, że uprawnienie do corocznego płatnego urlopu nie może być arbitralnie ograniczone. Sędziowie oceniając zaskarżony przepis, zwrócili także uwagę, że rekompensata pieniężna jest substytutem za czas odpoczynku. Jeśli więc funkcjonariusze nie wykorzystali urlopów wypoczynkowych lub też dodatkowych albo wykonywali zadania służbowe w czasie wolnym od służby i nie otrzymali za to wolnego, mogą żądać ekwiwalentu pieniężnego.

Dlatego uchwalona przez Sejm ustawa znosi trzyletnie ograniczenie, w czasie którego osoba uprawniona mogła się ubiegać o rozliczenie niewykorzystanego świadczenia. Zgodnie ze zmienionymi przepisami nie będzie także można różnicować wysokości wypłaty w przypadku zwolnienia policjanta ze służby z powodu wymierzenia mu kary dyscyplinarnej, wydalenia ze służby lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Policjant nie będzie także karany obniżeniem ekwiwalentu za urlop w przypadku zakazu wykonywania zawodu.

Jednak ta grupa osób nadal będzie mieć obniżane o połowę odprawy wypłacane przy odejściu ze służby. Takie same rozwiązania będą dotyczyć strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych.

Ustawa trafiła do Senatu

Źródło: Gazeta Prawna

o autorze

Redakcja