Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kilka dni temu odpowiedziało na zapytanie posła Kukiz’15 w sprawie analizy działań w czasie pożaru, w którym zginęło dwóch strażaków JRG 1 Białystok.

10 lipca poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapytanie poselskie: „Kiedy ukończona zostanie analiza działań ratowniczych prowadzonych w czasie pożaru hali magazynowej 25 maja 2017 r. przy ul. Poziomej 2 w Białymstoku?”

W imieniu Szefa MSWiA odpowiedział Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński. Poniżej pełna treść odpowiedzi.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie numer 7750 Posła na Sejm RP Pana Tomasza Rzymkowskiego w sprawie zakończenia prac nad analizą działań ratowniczych prowadzonych w czasie pożaru hali magazynowej w Białymstoku, na podstawie stanowiska Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), uprzejmie przestawiam następujące informacje.

Analiza z ww. działań ratowniczych została zatwierdzona przez Komendanta Głównego PSP w dniu 16 stycznia 2018 roku i przekazana Kierownictwu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zawiera ona wnioski dotyczące m.in. realizacji przedsięwzięć podnoszących skuteczność działań ratowniczych lub pomocnych w prowadzeniu i organizacji działań ratowniczych oraz ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach prawa. W dniu 26 lutego 2018 roku ww. analiza została także przesłana do wszystkich jednostek organizacyjnych PSP celem wykorzystania w procesie doskonalenia zawodowego strażaków oraz wdrożenia zawartych w niej wniosków.

W województwie podlaskim, gdzie miało miejsce zdarzenie, o którym mowa w wystąpieniu, wnioski zawarte w analizie były podstawą wprowadzenia nowych elementów do ćwiczeń praktycznych realizowanych w ramach inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa podlaskiego. Podczas ww. ćwiczeń polegających m.in. na prowadzeniu działań ratowniczych podczas pożarów wewnętrznych w bardzo dużym zadymieniu, gdzie pierwsza rota udająca się na rozpoznanie ulega wypadkowi i pozostaje bez kontaktu w zakresie łączności bezprzewodowej, podkreślano kwestie dotyczące zabezpieczenia ratowników, stosowania środków ochrony indywidualnej oraz organizację łączności bezprzewodowej na miejscu działań ratowniczych. Ponadto zwracano uwagę na taktykę działań ratowniczych oraz reagowanie na zmiany warunków sytuacji, a także aspekt związany z wykorzystywaniem dokumentacji obiektów na potrzeby działań ratowniczych.

W ww. analizie zostały zawarte również wnioski dotyczące ewentualnych zmian niektórych przepisów prawa m.in. dotyczących zasad i procedur ratowniczych, a także wymagań w zakresie zabezpieczenia obiektów. Podjęte zostały prace legislacyjne nad projektami zmian rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 180 poz. 1115) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W przypadku pierwszego z ww. rozporządzeń prowadzone prace mają na celu dostosowanie przepisów tego aktu prawnego do obecnych potrzeb służby i stosowanych obecnie rozwiązań, sprzętu oraz środków z zakresu techniki pożarniczej. Natomiast prowadzone prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów mają na celu dostosowanie wymagań tego aktu prawnego do obecnych standardów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych i terenów. Zakres przygotowywanej nowelizacji obejmuje m.in. unifikację danych i informacji zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje nadzór nad realizacją przez PSP wniosków zawartych w omawianej analizie.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

o autorze

Redakcja/Łukasz