Trwa rekrutacja do Centralnej Szkoły PSP i Szkół Aspirantów PSP

foto. SA PSP Kraków

Jeszcze tylko do 15 maja można składać dokumenty do Centralnej Szkoły PSP i Szkół Aspirantów PSP, które kształcą w zawodzie technik pożarnictwa.

W tym roku Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie i Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu zamierzają przyjąć po 60 osób do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa.

Składając dokumenty do Szkół Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu kandydaci mają trzy opcje składania dokumentów, pierwsza opcja – osobiście w wybranej szkole, druga – droga korespondencyjna, w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego, a trzecia, ostatnia opcja – elektroniczna na skrzynkę ePUAP, opatrzona podpisem elektronicznym (m.in. profil zaufany). Dokumenty do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie można składać tylko na skrzynkę ePUAP i drogą korespondencyjną.

Trzeba również pamiętać o opłacie rekrutacyjnej, w tym roku to 200 złotych we wszystkich szkołach.

Ważne daty:

24-27 czerwca 2024 r. od godz. 9:00 – test sprawności fizycznej (dzień przystąpienia do testu sprawności fizycznej wyznaczany jest dla każdego kandydata indywidualnie);

28 czerwca 2024 r. ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej;

2-3 lipca 2024 r. od godz. 8:00 – sprawdzian z pływania;

2-3 lipca 2024 r. od godz. 8:00 – sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobii);

4 lipca 2024 r. do godz. 19:00 – ogłoszenie wyników sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości – lista kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości;

do dnia 11 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – dostarczenie osobiście lub drogą korespondencyjną do siedziby szkoły oryginału świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzonej kopii – dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2024 r. Maturzyści lat poprzednich obowiązani są dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzoną kopię do dnia 15 maja 2024 r. (łącznie ze składanym podaniem);

12 lipca 2024 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie wyników naboru – lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej.

Exit mobile version