Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak można przeczytać w Istotnych rozwiązaniach ujętych w projekcie, każda gmina w kraju powinna posiadać uregulowane kwestie zabezpieczenia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. W związku z powyższym, w projekcie przewiduje się określenie sposobu ustalania zdolności i gotowości operacyjnej jednostki ratowniczo-gaśniczej OSP na terenie gminy, przez wprowadzenie m.in. obowiązku uzgodnienia spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy z właściwym miejscowo komendantem Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz  radą gminy. W przypadku, gdy na terenie gminy nie występują jednostki ochrony przeciwpożarowej, projekt przewiduje, że gmina taka zobowiązana zostanie do zawarcia umowy z gminą sąsiednią dysponującą jednostką ratowniczo-gaśniczą OSP.

Projektowana ustawa przewiduje kompleksowe uregulowanie kwestii świadczeń dla ratowników OSP. Po raz pierwszy wprowadza się świadczenie dla ratowników OSP z 25 letnim stażem z tytułu czynnego członkostwa w OSP. Strażakowi-ratownikowi OSP przysługiwać będzie świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł.  Ze względu na ważny interes społeczny i potrzebę uhonorowania działalności prowadzonej przez ratowników OSP na przestrzeni ostatnich dekad, za ich zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych, za bezinteresowną postawę w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym, ochronę mienia oraz środowiska naturalnego, a także za wspieranie Państwowej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych, przewiduje się, że świadczenia określone w projektowanej ustawie obejmą wszystkich uprawnionych ratowników OSP. Analogiczne świadczenie ratownicze projekt przewiduje dla ratowników górskich niezatrudnionych przez podmiot wykonujący statutowo działania ratownicze.

Projektowana ustawa ponadto ureguluje kwestie odszkodowań dla ratowników OSP, którzy uczestnicząc m.in. w akcji lub działaniu ratowniczym, medycznych działaniach ratowniczych albo zabezpieczeniu obszaru chronionego jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej doznali uszczerbku na zdrowiu lub ponieśli szkodę w mieniu.

Uregulowane zostały również kwestie odszkodowawcze dla członków rodziny ratowników OSP w przypadku śmierci ratownika m.in. podczas udziału w akcji ratowniczej. Jednocześnie projekt przewiduje, że ratownik OSP, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku w związku z działaniami, o których mowa w przepisie projektowanej ustawy, za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, będzie mógł wnioskować o rekompensatę pieniężną. Ponadto projektowana ustawa reguluje kwestie rekompensat za poniesione straty z tytułu nieobecności w pracy ratownika OSP wykonującego zadania na rzecz ochrony ludności.

Projekt przewiduje również możliwość otrzymywania przez  ratownika OSP ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez PSP oraz medycznych działaniach ratowniczych, zabezpieczeniu obszaru chronionego jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP, szkoleniu organizowanym przez PSP  lub gminę, a także w działaniach związanych z ochroną ludności. Wysokość ekwiwalentu będzie ustalana przez radę gminy w drodze uchwały, przy czym ekwiwalent ten nie będzie mógł przekraczać wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, za każdą godzinę udziału ratownika OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Ponadto projektowana ustawa przewiduje zapewnienie ratownikom OSP ochrony określonej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych, co jest niezbędne w kontekście ich udziału w akcjach i działaniach ratowniczych, a także wykonywania innych zadań związanych z ochroną ludności, w tym ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną.

Rada Ministrów ma przyjąć projekt w trzecim kwartale, później trafi do Sejmu.

Foto. Łukasz Rutkowski 

o autorze

Redakcja/Łukasz