MSWiA przekazało do konsultacji projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zakłada on między innymi zmiany w wydawaniu świadectw dopuszczenia dla używanych wozów strażackich.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jednostka ochrony przeciwpożarowej będzie mogła wprowadzić do użytkowania pojazd pożarniczy, który przez co najmniej pięć lat był użytkowany na terenie Unii Europejskiej, Turcji lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu po uzyskaniu pozytywnej opinii technicznej instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej, w tym przypadku CNBOP w Józefowie.

Opinia jest wydawana bezterminowo i dla każdego z pojazdów, w ramach indywidualnego postępowania. Za wydanie opinii pobierana będzie opłata, która ma być ustalana na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów, z uwzględnieniem liczby godzin pracy i stawki godzinowej.

Jeśli w wozie, który otrzymał opinię zostaną wprowadzone zmiany konstrukcyjne, materiałowe lub technologiczne użytkownik będzie miał obowiązek poinformowania o tym CNBOP. Instytut przeprowadzi kontrolę i może utrzymać w mocy wydaną wcześniej opinię, zmienić ją lub cofnąć.

Dokładne wymagania techniczno-użytkowe i tryb wydawania opinii będą określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że w początkowym okresie obowiązywania projektowanych regulacji będzie dotyczyła kilku tysięcy pojazdów, a w następnych latach obowiązywania może dotyczyć kilkuset pojazdów w skali roku – napisali autorzy ustawy.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz