Do sejmowej Komisji do Spraw Petycji trafiła petycja w sprawie zmiany ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie umożliwienia osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego pełnienia służby.

Kancelaria Sejmu nie ujawniła kto złożył petycję, wiadomo jedynie, że zaproponowano zmiany w dwóch artykułach.

art 28 ust 1. “Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.”

na

„Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić osoba zamieszkała na terytorium polski przez okres co najmniej 6 miesięcy, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.”

oraz

art 30 ust 1 „1. Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty: ,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

na

1. Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty: ,,Ja, osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Zaproponowano również uchylenie art 43 ust 2. 6) „utraty obywatelstwa polskiego” oraz art 114 b ust 1 1) „utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa”.

Według wnioskodawcy zmiany w przepisach są nieuchronne z następujących powodów: przywilej możliwości przejścia na emeryturę strażaków po 15 latach służby przyjętych przed 1 stycznia 2013 roku, przywilej możliwości przejścia na emeryturę strażaków po 25 latach służby przyjętych po 1 stycznia 2013 roku po osiągnięciu 55 roku życia, niż demograficzny, niska dzietność Polek wynosząca obecnie 1,45, ujemna migracja i olbrzymia liczba wolnych wakatów w Państwowej Straży Pożarnej.

Jeśli władze Państwa Polskiego nie dopuszczą do pracy w Państwowej Straży Pożarnej obcokrajowców, przy jednoczesnym przyzwalaniu na odchodzenie strażaków na emerytury po 15 latach służby (tych przyjętych przed 1 stycznia 2013 rokiem) lub w wieku 55 lat (tych przyjętych po 1 stycznia 2013 roku) w 2038 roku (lub 2028 roku w przypadku wywalczenia prawa wszystkich funkcjonariuszy do przejścia na emerytury po 15 latach służby) będziemy krajem z niewystarczającą liczbą strażaków zapewniających bezpieczeństwo obywateli polskich w przypadku pożarów, powodzi, wypadków komunikacyjnych – napisano w uzasadnieniu.

Jeśli Komisja do Spraw Petycji uzna ją za zasadną zostanie skierowana do odpowiedniej komisji, w tym przypadku do Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Co ciekawe podobna petycja, ale dotycząca Policji trafiła do Sejmu na początku października.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl