Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy planuje przyjąć do służby aż 40 nowych strażaków. 19 września ruszył nabór!

Komenda ogłosiła nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w jednostkach ratowniczo – gaśniczych na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych w systemie zmianowym 24/48 godzin.

Przewiduje się przyjęcie do służby 20 osób na docelowe stanowisko starszy ratownik lub starszy ratownik – kierowca oraz 20 osób na stanowisko instruktor ratownictwa medycznego służby, w tym przypadku od kandydata wymagane jest posiadanie kwalifikacji przewidzianych dla lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, ratownika medycznego.

Inne wymagania to posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego, zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

Do 29 września w Komendzie Miejskiej PSP przy ulicy Polne należy złożyć:

  • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
  • życiorys;
  • kopie:
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie i kwalifikacje,
  • świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej; zaświadczenie powinno być dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z czterech etapów:

Etapu I – Weryfikacji kompletności złożonych dokumentów oraz określenia ilości punktów za  posiadane wyszkolenie i uprawnienia.
Etapu II – Testu sprawności fizycznej.
Etapu III – Rozmowy kwalifikacyjnej.
Etapu IV – Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej przez komisję lekarską.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej warszawa-straz.pl

Foto. Wojciech Bedyński 

o autorze

Redakcja/Łukasz