Więcej uprawnień dla strażaków do nakładania grzywien w postaci mandatu karnego zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia MSWiA, przygotowywany przez Komendę Główną PSP. Do 14 stycznia br. resorty mogą zgłaszać uwagi do projektu, w ramach uzgodnień międzyresortowych.

Zmiany w kodeksie wykroczeń miały na celu skonkretyzowanie wykroczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i dostosowanie ich do współcześnie obowiązujących przepisów. Katalog wykroczeń został znacznie rozszerzony w odniesieniu do starego przepisu. Wyodrębniono trzy zasadnicze bloki wykroczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

  • wykroczenia związane z popełnianiem czynów zabronionych w przepisach przeciwpożarowych,
  • wykroczenia związanie z zaniedbaniami obowiązków spoczywających na właścicielu budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • wykroczenia związane z utrudnianiem prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i czynności kontrolo-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wszystkie te grupy wykroczeń są odpowiednikami zakazów, nakazów i uprawnień, ustanowionych w odpowiednich przepisach, obowiązujących od kilkunastu lat.

Nowością&ujętą w kodeksie&jest wprowadzenie zapisu umożliwiającego ukaranie osoby, która utrudnia straży pożarnej prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej. W stosunku do osób, które w trakcie pożaru nie zawiadomią właściwe jednostki (m.in. PSP, policję, centrum powiadamiania ratunkowego) lub osoby znajdujące się w strefie zagrożenia; nie podporządkują się decyzjom kierującego akcją ratowniczą i nie udzielą mu pomocy, na jego żądanie – może być zastosowana kara aresztu, grzywny (do 500 zł) albo kara nagany. Tak samo może być ukarana osoba, która utrudnia prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności utrudnia dojazd do miejsca pożaru. Uprawnienia do karania w tym zakresie ma policja. Natomiast osoby, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych (np. odmawiają dostępu do obiektów lub pomieszczeń, nie stawiają się w czasie kontroli lub niewyznaczają osoby do reprezentowania ich w czasie kontroli) przez uprawnionego strażaka PSP mogą zostać ukarane grzywną w drodze mandatu karnego, a przez policję grzywną, aresztem lub ograniczeniem wolności.

Mandat karny w przypadku osób, które utrudniają prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej oraz te, które nie wykonują poleceń kierującego akcją ratowniczą – będzie nakładany przez odpowiednie organy ścigania (policję), a nie przez strażaków PSP. Jest to także nowość wynikająca z aktualnych doświadczeń funkcjonariuszy PSP przy akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dzięki temu w sytuacji zagrożenia strażacy będą mogli skupić się na swojej pracy, bez konieczności utraty czasu na prowadzenie nawet najprostszych czynności mandatowych.

Więcej uprawnień mandatowych dla strażaków PSP czytaj więcej na stronie MSWiA.

&

o autorze

Redakcja