Co do słuszności działań doskonalących wzajemną współpracę, zrozumienie i kompatybilność w działaniach ratowniczo -gaśniczych nie trzeba już nikogo przekonywać. Otwartym pytaniem jest jakimi działaniami to zapewnić aby efekty były trwałe i skuteczne.&Oczywistym jest również fakt, aby działania te należy prowadzić w sposób przemyślany i przygotowany.

Odnosząc to do wojskowych straży pożarnych poprzez przygotowanie należy rozumieć zapewnienie wykwalifikowanej kadry oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt pożarniczy. Potrzeby w tym zakresie po raz pierwszy od wielu lat się zmniejszają co świadczy o tym, że w prostej linii zbliżamy się do założonego poziomu.&

Stan na dziś pozwala już rozpocząć kolejne etapy dalszej poprawy bezpieczeństwa pożarowego nie tylko jednostek i instytucji wojskowych ale również i ich bezpośredniego otoczenia.&

Jednym z pomysłów do których WOP przygotowywał się od dłuższego czasu jest próba włączenia części wsp do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Umożliwia do procedowany obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych projekt rozporządzenia MSW w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.&

Projekt znacznie obniża wymagania stawiane jednostkom ochrony przeciwpożarowej, w tym również wojskowym strażom pożarnym, co umożliwia rozpoczęcie procedur włączania do ksrg części z nich.&

Skutkiem obecności wsp w ksrg będzie prócz oczywistego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego chronionych jednostek, instytucji oraz społeczności lokalnych, nabywanie przez wojskowych strażaków praktycznych umiejętności zwiększających poziom wyszkolenia, umożliwienie szerszej współpracy z podmiotami ratowniczymi m.in. w zakresie współdziałania oraz możliwość pozyskania środków finansowych przewidzianych dla podmiotów funkcjonujących w ramach ksrg.

Nie zmieni to dotychczasowej roli jaką pełniły i nadal pełnią pododdziały wojskowych straży pożarnych w systemie ochrony przeciwpożarowej kraju, które wykonują swoje zadania również poza terenem MON na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (Dz. U. z 1992 r. Nr 66, poz. 334 z późn. zm.) w oparciu o uzgadniane z Państwową Strażą Pożarną rejony pomocy wzajemnej.

Warunki nowych porozumień ustalane będą z dowódcami jednostek wojskowych, w których funkcjonują wsp, komendantami miejskimi (powiatowymi) Państwowej Straży Pożarnej przy udziale właściwego terytorialnie szefa delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

W związku z faktem, że pododdziały wojskowych straży pożarnych podlegają służbowo Dowódcy Generalnemu RSZ, Szef WOP zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie i przeanalizowanie możliwości włączania wsp do ksrg.

Pod koniec czerwca 2014 r. Dowództwo Generalne RSZ wyraziło akceptację i udzieliło zgody dowódcom jednostek na rozpoczęcie procedur.

W Inspektoracie WOP trwa obecnie typowanie wsp dla których włączenie do ksrg będzie najkorzystniejsze. Po okresie urlopowym rozpoczną się rozmowy z zainteresowanymi podmiotami i wdrażanie pierwszych porozumień.&

Tekst:&st. kpt. Emil Ćwikliński
Foto: wop.wp.mil.pl

o autorze

Redakcja