Zadania KSRG w województwie małopolskim w 2018 r.

W styczniu Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski podpisał zarządzenie w sprawie określenia zadań Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w 2018 roku.

W tym roku w zarządzeniu znalazły się cztery zadania do zrealizowania przez KSRG na obszarze województwa małopolskiego.

Zadanie pierwsze to doskonalenie funkcjonowania KSRG i usprawnienie organizacji działań ratowniczych poprzez:

Poniesienie poziomu wyszkolenia strażaków (szkolenia specjalistyczne, warsztaty tematyczne i zgrupowania kondycyjne), włączenie kolejnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do systemu ujętych w planie na 2018-2020, sprawowanie nadzoru i kontrola jakości oraz współdziałanie z Systemem Powiadamiania Ratunkowego.

Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

Drugie. Doskonalenie systemu rozpoznawania i analizowanie zagrożeń pożarowych i innych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Aktualizacja zagrożeń na obszarze województwa na podstawie metodyki opracowanej przez KG PSP.

Kontynuacja nadzoru nad zakładami dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Sprawdzenie wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, poprzez przeprowadzenie ćwiczeń na ZDR Swarzów.

Trzecie. Dostosowanie bazy logistycznej.

Termomodernizacja budynków Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Rozpoczęcie budowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zakup samochodów i sprzętu dla jednostek PSP.

Współfinansowanie zakupów samochodów i sprzętu ze środków MSWiA dla OSP oraz przekazanie nieodpłatnie zbędnych pojazdów jednostkom OSP.

Czwarte. Rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie ratownictwa poprzez wizyty studyjne i udział w spotkania branżowych z przedstawicielami zagranicznych jednostek.

Dodatkowo w ramach doskonalenia funkcjonowania KSRG Komenda Wojewódzka PSP planuje przeprowadzić następujące ćwiczenia:

II kwartał – SGRW ‘LIMANOWA’ – stacja narciarska Witów-Ski,

Kwiecień – SGRChem-Eko ‘NOWY TARG’ – Kompleks leśny – ujęcie wód podziemnych w Rabie Wyżnej,

Kwiecień – SGRW ‘KRYNICA’ – budynek handlowy w Nowym Sączu,

Czerwiec – SGRW ‘KRAKÓW-3’ – kompleks leśny Leskowiec,

Czerwiec i wrzesień – SGRChem-Eko ‘NOWY SĄCZ’ – Zakład Uzdatniania Wody w Ropicy Polskiej, PWSZ w Nowym Sączu,

Czerwiec – SGPR ‘NOWY SĄCZ’ – PWSZ w Nowym Sączu,

Czerwiec – SGRW-N ‘MAŁOPOLSKA’, ‘KRAKÓW’, ‘TARNÓW’ – zbiornik Świnna Poręba,

Wrzesień – SGRChem-EKO ‘OŚWIĘCIM’ – Zakłady Chemiczne Alwernia S.A,

III kwartał – SGRChem-Eko ‘KRAKÓW-6’ – Baza Paliw Płynnych Olszanica,

III kwartał – SGRChem-Eko ‘TARNÓW-1’ – Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A,

III kwartał SGRT ‘TARNÓW’ – Zakład Mechaniczny Tarnów S.A,

III kwartał – SGPR ‘KRAKÓW-5’ – Zespół Szkół Rolniczych w Czernichowie,

IV kwartał – SGRT ‘KRAKÓW’ – zdarzenie masowe na DK-7 w Miechowie.

Foto. Grzegorz Fortuna

Exit mobile version