Już za kilka dni na terenie województwa lubelskiego odbędą się drugie w tym roku ćwiczenia międzywojewódzkie sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Ćwiczenia pod kryptonimem ‘LASY JANOWSKIE 2017’ organizowane są przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu janowskiego w dniach 28-29 czerwca.

Scenariusz zakłada pożar lasu na bardzo dużym obszarze z elementami ratownictwa chemiczno – ekologicznego i wysokościowego na poziomie specjalistycznym.

Celem głównym ćwiczeń jest ustalenie stopnia przygotowania sił i środków COO i KSRG do gaszenia bardzo dużego obszaru leśnego.

Cele pośrednie to:

– doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych PSP z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;
– sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego;
– wypracowanie optymalnej metodyki działań ratowniczo-gaśniczych podczas powstania zagrożeń o zasięgu większym niż jeden powiat, wywołanych pożarem lasu;
– doskonalenie umiejętności organizacji dowodzenia i łączności;
– doskonalenie sposobów rozpoznania zagrożeń podczas pożaru lasu;
– doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania dużej ilości sił i środków PSP;
– doskonalenie współdziałania z podmiotami współdziałającymi,

Wezmą w nich udział siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z województwa lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Strażacy będą prowadzili działania nieprzerwanie przez 36 godzin.

o autorze

Redakcja/Łukasz