Z głębokim smutkiem informujemy, że 6 stycznia zmarł nadbrygadier w st. spocz. Jerzy Seńczuk, wybitny, emerytowany już oficer pożarnictwa, zasłużony dla województwa opolskiego. Przez 11 lat kierował ochroną przeciwpożarową województwa opolskiego. Miał 72 lata.

Nadbrygadier Jerzy Seńczuk urodził się 30 października 1944 r. w Zaleszczykach na Kresach Wschodnich. Służbę w pożarnictwie rozpoczął 3 marca 1961 r. w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Rafinerii Nafty Trzebinia na stanowisku pomocnika przodownika roty, gdzie był zatrudniony do 31 sierpnia 1962 r. Od 1 września 1962 r. do 31 maja 1975 r. pełnił służbę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach, zajmując stanowiska od dowódcy sekcji do jej komendanta.

W roku 1967 ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, uzyskując kwalifikacje oficera Korpusu Technicznego Pożarnictwa. W dniu 1 czerwca 1975 r. podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach na stanowisku kierownika Służby Prewencji. Podnosząc swoje kwalifikacje ukończył w 1973 r. studia wyższe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym – uzyskując tytuł inżyniera mechanika, a w roku 1979 studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Z dniem 15 października 1981 r. został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Katowicach. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Pożarnych płk poż. inż. Jerzy Seńczuk został z dniem 1 lipca 1989 r. mianowany przez wojewodę opolskiego Kazimierza Dzierżana na stanowisko komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu.

Po utworzeniu Państwowej Straży Pożarnej z dniem 15 czerwca 1992 r. został powołany przez ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Za szczególne osiągnięcia w służbie został 25 sierpnia 1997 r. awansowany na stopień nadbrygadiera.

W okresie 11 lat kierowania ochroną przeciwpożarową Opolszczyzny do jego kluczowych działań zaliczyć należy:

  • organizowanie na obszarze województwa nowej zawodowej formacji Państwowej Straży Pożarnej jako nowoczesnej służby ratowniczej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  • budowę i oddanie do użytku strażnic komend rejonowych w Brzegu i Prudniku,
  • informatyzację oraz modernizację systemów łączności i zasilania komend PSP województwa,
  • wyposażanie jednostek ratowniczo-gaśniczych w nowoczesny sprzęt,
  • intensyfikację szkoleń strażaków PSP i OSP w zakresie potrzeb krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  • opracowanie (jako pierwsi w kraju) wojewódzkiego planu ratowniczego,
  • walkę z dwoma żywiołami tj. ogniem – podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. oraz wody – podczas powodzi w 1997 r.

W okresie służby kierował wieloma skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi a podejmowane decyzje przyczyniły się do uratowania życia, zdrowia i mienia zagrożonych ludzi.

Nadbrygadier Jerzy Seńczuk przez szereg lat sprawował funkcję Dziekana Korpusu Komendantów Wojewódzkich. Ze służby w Państwowej Straży Pożarnej został zwolniony na własną prośbę z dniem 15 kwietnia 2000 r. decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przechodząc na zaopatrzenie emerytalne.

Bogaty dorobek nadbryg. Jerzego Seńczuka w kierowaniu zespołami ludzkimi, wysokie kompetencje zawodowe i profesjonalizm w rozwiązywaniu złożonych problemów ochrony przeciwpożarowej zjednały mu uznanie oraz szacunek przełożonych i całego środowiska pożarniczego. Pełniąc wiele odpowiedzialnych funkcji przyczynił się do rozwoju służby ratowniczej, dokumentując tym swój wkład w skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Za osiągnięcia służbowe został wyróżniony: ”Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski” (2000 r.),” Orderem Odrodzenia Polski IV Klasy” (1992 r.), złotym „ Krzyżem Zasługi” (1976 r.), złotym medalem „ Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1993 r.), złotą odznaką „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, złotym
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złotym Znakiem Związku OSP RP (1991 r.), „Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego” (1998 r.) oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi i korporacyjnymi. W uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej Miasta i Gminy Prudnik został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” ( 2000 r.) – otrzymując legitymację nr 1.

Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.

Źródło: KW PSP Opole

o autorze

Redakcja