Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczący wprowadzenia do użytkowania w jednostkach straży pożarnych używanych wozów strażackich.

Dla przypomnienia, on 1 października jednostki straży pożarnej będą mogły wprowadzić do użytkowania używane samochody ratowniczo – gaśnicze z zagranicy, nie starsze niż 30 lat i używane przez co najmniej pięć lat w krajach Unii Europejskiej, Turcji i państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, licząc od daty pierwsze rejestracji poza granicami Polski. Zamiast świadectwa dopuszczenia wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej będzie możliwość uzyskania opinii technicznej wydanej również przez Centrum.

Ale żeby taką opinię otrzymać potrzebne są przepisy. W środę do konsultacji trafił projekt rozporządzenia MSWiA, które określa tryb wydania opinii, wymagania techniczno-użytkowe, wymagane dokumenty, czynności przy wydawaniu, kontroli albo cofaniu opinii i sposobu ustalania wysokości opłaty.

Opinia i dokumenty

Opinia techniczna wydawana będzie na wniosek nabywcy, właściciela lub użytkownika pojazdu, który musi zawierać producenta pojazdu, datę produkcji, państwo pochodzenia, czas użytkowania i datę sprowadzenia do Polski.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą rejestrację pojazdu za granicą, datę pierwszej rejestracji poza granicami, rejestrację poza granicami jako pojazdu pożarniczego i użytkowanie pojazdu poza granicami przez minimum 5 lat. Do tego potwierdzenie pierwszego przeglądu w Polsce, instrukcję obsługi w języku polskim w zakresie pełnionej przez pojazd funkcji specjalistycznej oraz wykaz sprzętu i wyposażenia przewożonego wraz z jego rozmieszczeniem.

Dopuszcza się dostarczenie kopii dowodu rejestracyjnego potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wydział komunikacji, w którym pojazd został zarejestrowany, wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

CNBOP wydaje lub nie opinie techniczną w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia czynności wykonywanych podczas opiniowania.

Wymagania techniczno-użytkowe

Wymagania do pobrania (kliknij)

Cena

Za wydanie opinii CNBOP będzie pobierało opłaty. Mają być ustalone na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej. Według zapowiedzi Komendanta Głównego PSP ma nie przekroczyć 10 tys. zł. 

Projekt trafił do Związku OSP RP i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, na przesłanie ewentualnych uwag mają trzy dni.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem wejścia w życie ustawy, czyli 1 października.

Foto. Grzegorz Fortuna 

o autorze

Redakcja/Łukasz