Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt wprowadza trzy zmiany.

Pierwsza zmiana polega na uzupełnieniu zakresu zadań realizowanych przez komendę wojewódzką i komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej o zadania związane z bezpieczeństwem informacji i współpracą z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Druga zmiana to liczba zastępców komendanta wojewódzkiego. Zamiast dwóch będzie trzech. Ma to służyć usprawnieniu nadzoru nad realizowanymi zadaniami i zapewnić właściwą współpracę z administracją rządową, samorządami i organizacjami samorządowymi.

Trzecia, ostatnia zmiana zakłada, że na poziomie wojewódzkim zostanie wydzielone stanowisko do kontaktów z mediami.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl