Od 6 września obowiązuje nowe rozporządzenie MSWiA z dnia 21 sierpnia ws. szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

Do służby kandydackiej w Szkołach Aspirantów PSP i SGSP zostaną przyjęte osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości i nie przekroczyły 25 roku życia, wcześniej dla SA PSP wystarczyło świadectwo szkoły średniej i maksymalnie 23 lata.

Egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i sprawnościowej zastąpiony został przez test sprawności fizycznej.

Komendant szkoły powołuje komisję, która przeprowadza test, weryfikuje wszystkie dokumenty i ustala punkty rekrutacyjne. W przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na podstawie decyzji MSW z 2005 roku, a w przypadku szkół aspirantów jest to załącznik do rozporządzenia, który brzmi następująco:

1. Od kandydata wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpił do egzaminu z przedmiotów: matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

2. Wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w pkt 1 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb: 0,7 × P lub 1 × R, gdzie:

– P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,
– R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty uzyskują maksymalny wynik procentowy z danego przedmiotu z poziomu rozszerzonego.

4. Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru

W = 1 × M + 0,5 × J + 0,8 × D

gdzie:
– W oznacza wynik końcowy kandydata,
– M oznacza wynik z matematyki,
– J oznacza wynik z języka obcego,
– D oznacza wynik z przedmiotu dodatkowego (fizyka, chemia, informatyka, biologia).

Uchylony został paragraf 6 o skierowaniu osoby do poradni psychologicznej na badania oraz paragrafy 10 i 11.

Ostatnia zmiana zaszła w paragrafie 12, przyjęcie do służby kandydackiej na poczet słuchaczy szkół PSP następuje po złożeniu ślubowania i immatykulacji w przypadku SGSP.  Po uchyleniu paragrafu 10 i 11 usunięto zaliczenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, złożenia zobowiązania i uzyskania pozytywnej opinii po przeszkoleniu.

Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać od rekrutacji w 2018 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz