JRG 8 Warszawa. Od 65 lat na straży bezpieczeństwa

65 lat temu, 24 maja 1958 roku został powołany Oddział VIII Warszawskiej Straży Pożarnej i Ośrodek Szkolenia Zawodowego. 

Jednostka zlokalizowana przy ulicy Majdańskiej została powołana przez ówczesnego Komendanta Warszawskiej Straży Pożarnej pułkownika Zygmunta Jarosza Rozkazem nr 21/pfn/58, który mówi, że „W celu zorganizowania i przygotowania do pracy VIII-go Oddziału W.S.P. i Ośrodka Szkolenia Zawodowego przy ul. Majdańskiej, który zasięgiem swym obejmuje Dzielnice Praga Południe i Wawer.” Komendantem Oddziału i Ośrodka został kapitan Antoni Górski.

Rys historyczny

W momencie powstania oddział VIII był obiektem najnowszym, wyposażonym w bramy garażowe otwierane i zamykane automatycznie za pomocą elektrycznego sterownika z centrali alarmowej, specjalne pomieszczenie do mycia i suszenia węży z wyciągiem elektrycznym oraz grzejnikami parowymi i nawiewowymi. Budynek jednostki był całkowicie zradiofonizowany, wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia oraz posiadał duże, jasne pomieszczenia. Był to obiekt spełniający wiele funkcji – gdzie obok tych podstawowych zadań, do których powołano nową Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą i Ośrodek Szkolenia od 1958 roku mieściła się biblioteka Warszawskiej Straży Pożarnej.

Warto dodać, że do czasu wyposażenia JRG w sprzęt podstawowy i wozy gaśnicze interwencje na Pradze Południe i w Wawrze obejmował V-ty Oddział W.S.P. Mimo braku sprzętu i wozów od samego początku istnienia funkcjonariusze zatrudnieni w Oddziale VIII-mym brali czynny udział w manewrach. W maju 1959 roku takie ćwiczenia zorganizowane były na Terenia dzielnicy Praga Południe. W tym samym roku rejon operacyjny VIII-ki powiększono o Rembertów, Falenicę, Międzylesie i Radość. Oddział VIII rozpoczął samodzielną ochronę przydzielonego rejonu na przełomie 1958/59 roku, stopniowo uzupełniając niezbędny sprzęt oraz wozy bojowe. W 1960 roku Oddział VIII-my jako jeden z pierwszych w Warszawie został wyposażony w agregat oświetleniowy 220V z 5-cioma reflektorami o sile światła 500W każdy.

Od początku istnienia Oddziału VIII-go prężnie działał Ośrodek Szkolenia Zawodowego. W 1958 roku odbył się pierwszy kurs dochodzący dla referentów ochrony przeciwpożarowej. Ponadto Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadził szkolenie skoszarowane – kurs podstawowy dla strażaka zawodowego oraz kursy podoficerskie. W 1973 został ustalony regulamin organizacyjny Ośrodka Szkolenia Pożarniczego (do tego momentu był to Ośrodek Szkolenia Zawodowego). Zakres obowiązków Ośrodka pozostał niezmieniony i w dalszym ciągu kształcono tu strażaków i podoficerów PSP.

W 1961 roku wszedł w życie Rozkaz Warszawskiego Komendanta Straży Pożarnej porządkujący i wprowadzający barwy dla oznaczenia poszczególnych oddziałów W.S.P. Oddział VIII znaczono kolorem brązowym. W roku 2000 Komendant Powiatowy PSP w W-wie ustalił nowy zestaw kolorów dla poszczególnych JRG. Nowe barwy wprowadzono w celu znakowania sprzętu pożarniczego i ratowniczego. JRG 8 otrzymała kolory brązowo – zielony.

Na przełomie lat 60 i 70-tych zradiofonizowana VIII jako obiekt nowoczesny, gościł wiele delegacji zagranicznych (głównie z krajów bloku wschodniego). VIII-mka miała się czym pochwalić. Była jednostką o szerokim spektrum działania – od ochrony przeciwpożarowej przydzielonego rejonu operacyjnego do szkolenia nowo przyjętych funkcjonariuszy, jak również podoficerów. Była też jednostką, gdzie można było obejrzeć w praktyce działanie nowoczesnego wyposażenia.

Obecnie

Obecnie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 pełni służbę ponad 70 strażaków.

Strażacy mają do dyspozycji dwa średnie samochody ratowniczo – gaśnicze MAN i Scania, dwa ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze MAN i Renault, samochód specjalny z 37-metrową drabiną, samochody ratownictwa medycznego Ford i Volvo oraz samochody kwatermistrzowskie, rozpoznawczo – ratownicze i  operacyjne.

WARSZAWA MEDYK

W 2000 roku rozkazem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na bazie jednostki została powstała Grupa Ratownictwa Medycznego ‘WARSZAWA-8’, po ośmiu latach w jej miejscu Komendant Wojewódzki powołał Specjalistyczną Sekcję Ratownictwa Medycznego ‘WARSZAWA MEDYK’. Od momentu powstania strażacy z ósemki przeszkolili ponad tysiąc funkcjonariuszy z ratownictwa medycznego, biorą również czynny udział w przygotowaniach strażaków do egzaminu recertyfikacji uprawnień z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

Foto. archiwum KM PSP Warszawa

Exit mobile version