W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

Rozporządzenie określa tryb, sposób, częstotliwość oraz zakres przeprowadzania:

1) bezpłatnych okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej „strażakiem ratownikiem OSP”, stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;

2) bezpłatnych badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej „kandydatem na strażaka ratownika OSP”, stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem okresowe badania lekarskie strażaka ratownika OSP przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na trzy lata na podstawie skierowania wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Szczegółowy wykaz badań oraz częstotliwość ich przeprowadzania w zależności od wieku strażaka określa poniższa tabela.

Całe rozporządzenie znajdziecie tutaj:

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl