PILNE: Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

Za głosowało 440 posłów, trzech było przeciw.

Ustawa zakłada nowelizację kilku ustaw, w tym ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Zapisy dotyczą wprowadzenia do użytkowania samochodów ratowniczo – gaśniczych sprowadzanych z zagranicy.

Zgodnie z zapisami, do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej będą mogły być wprowadzone używane samochody pożarnicze nie starsze niż 30 lat i używane przez co najmniej pięć lat w krajach Unii Europejskiej, Turcji i państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, licząc od daty pierwsze rejestracji poza granicami Polski.

Wymagany będzie tylko jeden dokument, świadectwo dopuszczenia zostanie zastąpione opinią techniczną wydawaną przez CNBOP. Będzie ona bezterminowa i jednostkowa dla każdego z pojazdów, w ramach indywidualnego postępowania. 

Jeśli w samochodzie, który otrzymał pozytywną opinię zostaną wykonane zmiany konstrukcyjne, materiałowe lub technologiczne musi to być zgłoszone instytutowi, ten przeprowadza kontrolę i może utrzymać wydaną wcześniej opinię, zmienić ją lub cofnąć.

Cena

Za przeprowadzenie czynności w celu wydania opinii lub kontroli pobieraną będą opłaty.

Wysokość opłaty nie może przekraczać dwukrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o waloryzacji oraz zasadach ustalania emerytur i rent – można przeczytać w projekcie.

Dokładny tryb, wymagania techniczno-użytkowe, sposób ustalania opłaty itp. zostaną określone w rozporządzeniu, które musi wydać minister spraw wewnętrznych i administracji.

[…]opinii technicznej podlegać będą zarówno pojazdy sprowadzone na terytorium RP po wejściu w życie projektowanych regulacji, jak również te, które zostały sprowadzone do kraju wcześniej, ale do chwili obecnej nie mogły być dopuszczone do udziału w akacjach ratowniczo-gaśniczych z uwagi na brak stosownego świadectwa dopuszczenia do użytkowania. Skala wykorzystania jednostkowej opinii technicznej będzie uzależniona przede wszystkim od zapotrzebowania na używane samochody pożarnicze. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że w początkowym okresie obowiązywania projektowanych regulacji będzie dotyczyła kilku tysięcy pojazdów, a w następnych latach obowiązywania może dotyczyć kilkuset pojazdów w skali roku – napisano w komentarzu do projektu. 

Foto. Sejm

o autorze

Redakcja/Łukasz