Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o pracach nowelizacją rozporządzenia MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP. Postanowiliśmy sprawdzić jak sprawa wygląda obecnie.

Tym, którzy słyszą o zmianach pierwszy raz lub już zapomnieli przypominamy kilka ważnych zmian, które znalazły się w projekcie rozporządzenia z listopada 2017 roku.

Po pierwsze, liczba dni publikacji ogłoszenia o naborze zostanie wydłużona z 10 do 14 dni.

Po drugie, zmieni się proces przyjmowania dokumentów. W wyznaczonym terminie kandydat składa tylko podanie, które jest częścią rozporządzenia i życiorys, jeśli zostanie zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej przekazuje kserokopie wymaganych dokumentów i zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych, o ile jest członkiem OSP.

Po trzecie, rozmowa kwalifikacyjna będzie składała się z czterech elementów:

  • autoprezentacja, w której kandydat będzie przedstawiał motywację do służby w PSP oraz swoje słabe i mocne strony,
  • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi,
  • wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,
  • szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągniecia.

Każdy członek komisji będzie odrębnie oceniał kandydata, za każdy element rozmowy będzie mógł przyznać maksymalnie 10 punktów, teraz to 12, 5 pkt.

Po czwarte, zmodyfikowano system punktacji. Jeśli kandydat posiada ukończone szkolenie podstawowe przeprowadzone według programu z 17 listopada 2015 r. otrzyma 15 punktów. Pięć punktów przyznane będzie za ukończenie liceum ogólnokształcącego lub techników w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Kolejne pięć punktów jeśli dana osobowa uzyskała kwalifikacje ratownika zgodnie z ustawą o PRM z 2006 r.

Zmieniono punkty dotyczące wyszkolenia w OSP:

  • ukończone szkolenie podstawowe – 5 pkt,
  • ukończone szkolenie podstawowe + szkolenie z ratownictwa technicznego – 10 pkt,
  • ukończone szkolenie podstawowe + szkolenie z ratownictwa technicznego + szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach – 15 pkt.

‘Rozbito’ kategorie prawa jazdy: C – 5 pkt, C+E – 10 pkt, D – 5 pkt.

Po piąte, wprowadzono nowy test sprawności fizycznej, możliwy do przeprowadzenia niezależenie od pory roku i panujących warunków pogodowych. Ma mierzyć trzy podstawowe cechy – siłę, szybkość i wytrzymałość.

Dla kandydatów, którzy będą brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych test składa się z podciągania na drążku, biegu po kopercie i próby wydolnościowej. Usunięto części dotyczące biegania na 50 i 1000 metrów.

Jeśli dana komenda poszukuje kandydata na stanowisko nie związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych dla mężczyzn obowiązuje powyższy test, dla kobiet test składa się z rzutu piłką lekarską, biegu po kopercie i próby wydolnościowej.

Test jest zaliczony w przypadku zaliczenia trzech prób oraz uzyskania co najmniej 55 pkt – mężczyźni, 45 pkt – kobiety. Wynik pozostaje ważny przez 6 miesięcy i może być wykorzystany w innym postępowaniu kwalifikacyjnym

Pływanie  lub sprawdzanie lęku wysokości zależy od tego czy zostało umieszczone w ogłoszeniu.

Obecnie

Przez ponad trzy miesiące trwała wymiana dokumentów na linii MSWiA – ministerstwa, Rządowe Centrum Legislacji.

W lutym resort naniósł na projekt uwagi redakcyjne Rządowego Centrum Legislacji, wprowadzono zmiany w dwóch artykułach i usunięto załącznik 2 i 3, w związku z czym projekt ma tylko jeden załącznik.

Art.10 pkt 5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej PSP, w której prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności może ustalić inny minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej.

Otrzymuje brzmienie:

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza do liczby stanowisk na który prowadzony jest nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej, do 35 pkt – dla mężczyzn i 25 pkt – dla kobiet.

Art. 24 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Otrzymuje brzmienie:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nie wiadomo kiedy rozporządzenie zostanie podpisane, zapytaliśmy o to MSWiA i otrzymaliśmy odpowiedź, że „Aktualnie trwają prace związane z analizą uwag zgłoszonych w ramach konsultacji międzyresortowych.”

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl