Posłowie jednomyślnie zdecydowali dzisiaj o odrzuceniu petycji w sprawie umożliwienia cudzoziemcom pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Petycji posłowie zajęli się rozpatrzeniem petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie umożliwienia osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Na początku głos zabrał poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Paul, który przedstawił komisji zmiany w ustawie o PSP zaproponowane przez osobę niezgadzającą się na ujawnienie swoich danych. Składający wnosił między innymi o wykreślenie wymogu posiadania obywatelstwa polskiego i zmianę roty ślubowania. Wśród powodów znalazły się: duża liczba wakatów w Państwowej Straży Pożarnej, przywileje emerytalne, niska dzietność polek i niż demograficzny.

Przedstawiono również opinię Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.  Żądanie zawarte w petycji jest warte rozważenia. Zniesienie wymogu posiadania obywatelstwa polskiego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej jest dopuszczalne w świetle art. 60 Konstytucji, z którego wynika dla ustawodawcy jedynie obowiązek ustanowienia unormowania zawierającego przejrzyste kryteria doboru kandydatów do służby publicznej oraz stworzenia odpowiednich gwarancji proceduralnych w tym zakresie. Należy zatem wskazać, iż ustawodawca w ramach przyznanej mu swobody może podjąć decyzję w zakresie dopuszczenia obcokrajowców do pełnienia służby w ramach wskazanej formacji – napisała dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska ekspert ds. legislacji BAS.

Następnie głos zabrał Andrzej Świderek – dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA. Przekazał on negatywne stanowisko resortu w sprawie złożonej petycji. Według MSWiA Państwowa Straż Pożarna wykonując swoje zadania kontroluje obiekty o dużym znaczeniu ze względu na bezpieczeństwo państwa i infrastrukturę krytyczną, otrzymała dodatkowo 490 wakatów i współpracuje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, które odgrywają istotną rolę w ochronie przeciwpożarowej.

Z upoważnienia Komendanta Głównego PSP stanowisko przedstawiła st. bryg. Danuta Wojciechowska – Dyrektor Biura Prawnego. Zdaniem Komendanta dopuszczenie do służby w Państwowej Straży Pożarnej cudzoziemców rodzi dużo komplikacji i w tej chwili nie jest zagrożona aktywność i dyspozycyjność PSP. W związku z tym Komendant Główny podjął decyzje o nierekomendowanie petycji.

Po stanowiskach MSWiA i KG PSP komisja podjęła jednomyślnie decyzję o odrzuceniu petycji. Warto dodać, że w grudniu komisja odrzuciła petycję w sprawie zatrudnienia cudzoziemców w Policji.

o autorze

Redakcja/Łukasz