Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej, który zakłada wprowadzenie dodatku funkcyjnego.

Zgodnie z projektem, przesłanką do otrzymania dodatku jest brak złożenia w odpowiednim terminie oświadczeniu o zrzeczeniu się uprawnienia do dodatku.

Dodatek przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 70% sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień i nie niższej od otrzymywanego dotychczas dodatku służbowego.

Na liście uprawniającej do dodatku jest 47 pozycji z nazwami stanowisk służbowych w Komendzie Głównej, Komendach Wojewódzkich i Powiatowych/Miejskich, ośrodkach szkolenia, szkołach pożarniczych, CNBOP, Centralnym Muzeum Pożarnictwa i Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej.

Poniżej cały załącznik.

Rozporządzenie ma wejść w życie wejście po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

o autorze

Redakcja/Łukasz