Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków ‘Florian’ przyjął stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej.

Artykułując powszechne przekonanie członków Związku wypowiadane podczas XI Krajowego Zjazdu Delegatów wyraża głębokie zaniepokojenie i dezaprobatę dla aktualnej sytuacji w PSP – napisał Zarząd.

Według Związku Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski jest osobiście odpowiedzialny za:

– Brak transparentności w zakresie awansowania funkcjonariuszy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

– Zaburzenia, miejscami destabilizację organizacyjno – kadrową w strukturach PSP, wynikające z ingerowania KG PSP w ustawowe kompetencje przełożonych niższego szczebla tj. Komendantów Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych,

– Brak wprowadzenia koniecznych zmian w przepisach kwalifikacyjnych,

– Doprowadzenie do stanu głębokiego podzielenia środowiska pożarniczego,

– Przyjęcie polityki kadrowej która w swoim efekcie krępuje a wręcz paraliżuje formację podważając w wielu funkcjonariuszach wolę i chęć do przejawiania jakiejkolwiek inicjatywy i dalszej służby,

– Próby ingerowania w ustawowe i statusowe prawa związku, w tym jego samorządność i niezależność,

– Swoiste ubezwłasnowolnienie kierowników jednostek organizacyjnych PSP w podejmowaniu decyzji w zakresie ich ustawowych kompetencji,

– Pozorowanie współpracy z ZK ZSS ‘Florian’. Od grudnia 2015 r. Komendant nie był ani razu na posiedzeniu Związku.

Stojący na czele naszej formacji gen. brygadier Leszek Suski wyraźnie dąży do pełnego zawłaszczenia wielu dziedzin funkcjonowania służby, aż do poziomu Komend Powiatowych i Miejskich PSP szczególnie w zakresie organizacji i kadr dopuszczając się niekiedy działań nie mających delegacji ustawowych, które z jednej strony wprowadzają wielomiesięczne trudności we właściwej realizacji zadań, a z drugiej strony nie poprawiają jakości doboru kadry – napisał Związek w uzasadnieniu.

o autorze

Redakcja/Łukasz