Jest ich ponad dwa tysiące i mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo żołnierzy na terenie jednostek wojskowych i podczas różnego rodzaju operacji. O kim mowa? Oczywiście o strażakach Wojskowej Straży Pożarnej.

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa

Obecnie w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Straży Pożarnej, czyli Inspektoracie Wojskowej Straży Pożarnej i delegaturach w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Zielonej Górze i we Wrocławiu pełni służbę 49 osób – 14 pracowników wojska, 15 żołnierzy i 20 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.  Szefem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej jest pułkownik Andrzej Nawrocki.

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa jest organem wykonującym w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadania Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałe zadania wynikające ze specyfiki funkcjonowania Sił Zbrojnych:

  • organizuje i prowadzi akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń, w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
  • udziela pomocy Państwowej Straży Pożarnej w prowadzeniu akcji ratowniczych, a także wykonuje pomocnicze czynności ratownicze w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na rzecz innych służb ratowniczych, poza komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi,
  • rozpoznaje zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
  • szkoli kadry dla potrzeb WOP i ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
  • podejmuje działania organizacyjno-techniczne usprawniające system alarmowania i współdziałania WOP z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Wojskowe Straże Pożarne

W Siłach Zbrojnych RP jest obecnie 91 jednostek Wojskowej Straży Pożarnej, z czego w Wojskach Lądowych – 23, Siłach Powietrznych – 12, Marynarce Wojennej – 8, Wojskach Specjalnych – 2, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych – 35, Inspektoracie Szkolenia – 9 i Dowództwie Garnizonu Warszawa – 2. Pełni w nich służbę 2359 osób, z czego 1243 żołnierzy, 1096 pracowników wojska i zaledwie 20 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy mają do dyspozycji 89 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, 64 ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze, 43 lotniskowe samochody ratowniczo – gaśnicze i 24 lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze.

Do głównych zadań Wojskowych Straży Pożarnych należy m.in.: kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach wojskowych, prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych na terenach i obiektach wojskowych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, profilaktyka przeciwpożarowa, współpraca i współdziałanie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami ratowniczymi.

Foto. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek

o autorze

Redakcja/Łukasz