W lutym weszło w życie znowelizowane rozporządzenie MSWiA w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany zaszły w paragrafie siódmym.

7a. Liczbę etatów dla komendy wojewódzkiej można zwiększyć ponad limit określony w § 7 o etaty przeznaczone na realizację zadań powierzonych.

Otrzymuje brzmienie:

7a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z realizacją zadań ustawowych oraz powierzonych komendom wojewódzkim i komendom powiatowym (miejskim), liczba etatów określonych w § 7 i § 8 ust. 1 może ulec zwiększeniu po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Celem nowelizacji – według autorów – jest stworzenie możliwości zwiększenia liczby etatów dla komend ponad limit w związku z nowymi zadaniami realizowanymi przez Państwową Straż Pożarną. To między innymi współpraca z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl