Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzeniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zmiany w ustawie mają na celu wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego. Nowe rozwiązania uwzględniają cele i wymogi Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w tym obszarze. Zmieniony zostanie również sposób wyłaniania infrastruktury krytycznej, uwzględniający potrzeby lokalnych społeczności.

Infrastruktura krytyczna, czyli taka, która ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki będzie wyłaniania na dwóch poziomach: krajowym – jej zniszczenie lub zakłócenie będzie miało niekorzystny wpływ na funkcjonowanie państwa lub na dany system infrastruktury krytyczne; lokalnym – jej zniszczenie lub zakłócenie będzie miało wpływ na lokalną społeczność.

Przygotowywane do tej pory plany zarządzania kryzysowego zostaną podzielone na:

  • plany zarządzania ryzykiem – dotyczące działań związanych z zapobieganiem sytuacji kryzysowej oraz przygotowywaniem do jej wystąpienia;
  • plany reagowania kryzysowego – w odniesieniu do działań dotyczących reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz usuwaniu jej skutków.

Zostanie wdrożony „Ramowy program działań na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof”, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jako krajowy punkt kontaktowy dla Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw ograniczenia ryzyka katastrof, będzie koordynatorem jego wdrażania.

Ponadto u wszystkich operatorów infrastruktury krytycznej zostanie wprowadzona instytucja koordynatora do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. Będzie to wyznaczony pracownik, którego zadaniem będzie zapewnienie współpracy na linii operator – administracja publiczna.  

Ustawa wprowadza w głównej mierze dodatkowe narzędzia formalno-prawne realizacji ustawowych obowiązków organów zarządzania kryzysowego, w ramach posiadanych na te zadania środków finansowy i wejście jej w życie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.  

Po przeprowadzonych konsultacjach z projektu ustawy usunięto część dotyczącą budowy Centralnych Baz Magazynowych, miały one powstać na terenach trzech szkół pożarnych Państwowej Straży Pożarnej.

Decyzją Marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Foto. UM Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz