Według przepisów podatkowych złożenie deklaracji podatkowej CIT-8 jest obowiązkiem każdej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów). Ustawowo czas składania zeznań mija 31 marca.

Uspokajamy, jeżeli Wasza jednostka z powodu koronawirusa nie zdążyła złożyć deklaracji to nic straconego. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w tym roku jest nowy termin dla organizacji pozarządowych – to 31 lipca 2020 dla jednostek spełniających jeden z warunków opisanych w paragrafie 2. W tej grupie znajdzie się większość jednostek OSP, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz działalności odpłatnej.

Paragraf 2 rozporządzenia


1. Przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w ust. 2, termin do:
1) podatnik w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Jednostki, które nie skorzystają ze zmiany w powyższym paragrafie, skorzystają z odroczenia opisanego w paragrafie pierwszym rozporządzenia i mają czas na złożenie deklaracji do  do 31 maja 2020 deklarację CIT-8.

Paragraf 1 rozporządzenia

Przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem § 2, termin do:
1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,
2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku
– o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

Ponadto w 2020 roku istnieje znów możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej (bez podpisu kwalifikowanego) dla jednostek, które posiadają tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych i nie składają za rok, za który składa CIT-8 żadnych PIT-ów za osoby fizyczne

W 2020 wprowadzono również do wzoru oświadczenie, że organizacja dopełniła obowiązku udostępnienia „do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych”, informacji o wysokości kwot otrzymanych darowizn (wykazanych w załączniku CIT-D) „za wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego” (art. 18 ust 1e ustawy o podatku dochodowym osób prawnych). Z obowiązku upubliczniania informacji o otrzymanych darowiznach, zwolnione są organizacje, których dochód podatkowy nie przekracza 20 000 zł.

Foto.ngo.pl

o autorze

Mateusz
Pomysłodawca i twórca Polskiego Serwisu Pożarniczego – Remiza.pl. W serwisie zajmuje się dosłownie wszystkim – od administracji serwisu po redagowanie nadesłanych tekstów. Straż pożarna to jego życie, co zresztą widać. Na co dzień strażak – ochotnik, który wdraża w życie pomysły oraz nowe funkcje w naszym serwisie.